suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Humppilan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Humppila
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityinen tuki suunnitellaan aina oppilaskohtaisesti. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden. Erityisopetusta voidaan antaa joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Erityisopetusta voidaan järjestää oppilaan omassa luokassa, muun opetuksen yhteydessä, pienryhmässä tai erityisluokalla. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus voidaan järjestää joko omassa lähikoulussa tai opetuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa (esim. Tölön koulu, Forssa).

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnintavoitteista ja sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. Tämän suunnitelman laatimisesta vastaa oppilaan luokanopettaja/ -valvoja yhteistyössä aineenopettajan, erityisopettajan, huoltajan, oppilaan ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Erityistä tukea saavan oppilaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää tai oppilas opiskelee toiminta-alueittain. Yksilöllistetyissä oppiaineissa oppilaalle laaditaan omat yksilölliset tavoitteet. Arviointi tapahtuu suhteessa näihin tavoitteisiin. HOJKS tarkistetaan ja päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa ja aina tuen tarpeen muuttuessa.

Erityisen tuen muotoja ovat mm.:

eriyttäminen

tukiopetus

samanaikaisopetus

avustajapalvelut

yksilöllinen opetussuunnitelma integroituna normaaliluokkaan

yksilöllinen opetussuunnitelma pienryhmäopetuksena

erityisopetus pienluokassa

tehostettu oppilashuoltotyö

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Erityisen tuen päätös on rehtorin tekemä hallinnollinen päätös. Rehtori tekee päätöksen kuultuaan opettajia oppilaan oppimisen etenemisestä. Päätöksen pohjana on myös moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Päätös erityisestä tuesta pyritään aina tekemään yhteistyössä huoltajan kanssa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHumppilan kunta, Forssan kaupunki
Palvelusta vastaaHumppilan kunta
Alue Humppila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Humppilan kunta
Päivitetty: 1.10.2021