suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Viitasaaren kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä y ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Lupaa ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma neljänä kappaleena.

Maa-ainesasetuksen (926/2005) 1 §:ssä on säädetty lupahakemuksen sisältövaatimuksista.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteerit.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maa-ainesten ottaminen on mahdollista maa-aineslain 3 §:ssä mainittujen edellytysten täyttyessä. Maa-ainesluvassa annetaan lupamääräyksiä, joita ottotoiminnassa tulee noudattaa.


Määräaika

Maa-ainesten ottotoimintaa ei voida aloittaa ennen myönnettyä lupapäätöstä.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Luvan voimassaolo määritellään lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Viitasaaren kaupunki

Palvelusta vastaa

Viitasaaren kaupunki
Tekstistä vastaa: Viitasaaren kaupunki
Päivitetty: 11.4.2023