suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Viitasaaren kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Hakijalta voidaan edellyttää vakuuden antamista ennen ottotoiminnan aloittamista, jotta luvassa määrätyt toimenpiteet haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tulevat suoritetuiksi.

Toimi näin

Lupaa ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma neljänä kappaleena.

Maa-ainesasetuksen (926/2005) 1 §:ssä on säädetty lupahakemuksen sisältövaatimuksista.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteerit.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Maa-ainesten ottaminen on mahdollista maa-aineslain 3 §:ssä mainittujen edellytysten täyttyessä. Maa-ainesluvassa annetaan lupamääräyksiä, joita ottotoiminnassa tulee noudattaa.

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainesmaksutaksan mukaisesti.


Määräaika

Maa-ainesten ottotoimintaa ei voida aloittaa ennen myönnettyä lupapäätöstä.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaolo määritellään lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelusta vastaaViitasaaren kaupunki
Palvelun toteuttaaViitasaaren kaupunki
Alue Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Viitasaari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Viitasaaren kaupunki
Päivitetty: 15.5.2019