suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Lupa tuottaa yksityisiä sosiaalihuollon palveluja

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valvira myöntää toimintaluvan yksityisille ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Yksityisiä luvanvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat:

- lastensuojelun sijaishuollon palvelut, kuten lapsi- ja nuorisokodit, koulukodit sekä erityisen huolenpidon yksiköt

- ympärivuorokautinen laitoshuolto esim. vanhuksille tai päihdekuntoutujille

- tehostettu palveluasuminen mm. vanhuksille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille tai päihdekuntoutujille

Muut luvanvaraiset ympärivuorokautiset sosiaalihuollon palvelut:

- turvakoti

- ensikoti

- ensisuojat ja selviämisasemat

- ammatillinen perhekoti

- perhekuntoutus

- ryhmäasuminen

- muut luvanvaraiset palvelut

Samassa hakemuksessa luvanvaraisten palvelujen kanssa voidaan tehdä ilmoitus toimintayksikön ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista.

Toimi näin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on voimassa oleva lupa.

Lupahakemus toimitetaan liitteineen Valviraan / toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Lupahakemusta varten täytetään lomakkeet:

- Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelun tuottamiseen

- Liite: toimintayksikkö koskevat tiedot

Lupahakemukseen on liitettävä lisäksi seuraavat asiakirjat:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;

2) kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

3) omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä;

4) toimintasuunnitelma;

5) toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;

6) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;

7) pelastusviranomaisen lausunto;

8) terveydensuojeluviranomaisen lausunto;

9) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;

10) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä

11) jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta.

Asiasi käsittelyä nopeuttaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen palauttaminen yhdellä kertaa. Tarvittavat hakulomakkeet ja ohjeistuksen niiden täyttämiseen löydät linkistä.

Mikäli toiminta muuttuu, esimerkiksi perustetaan uusi toimipaikka, vastuuhenkilö vaihtuu tai toiminnassa tehdään muita merkittäviä muutoksia, sinun tulee palvelujen tuottajana hakea luvan muutosta lupaviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntäminen edellyttää, että toimintayksikössä on;

- riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet

- henkilöstö, jonka määrä, rakenne ja kelpoisuudet vastaavat palvelurakennetta

- kelpoisuusvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö

- Ammatillisten perhekotien osalta henkilöstömitoituksesta, kelpoisuusvaatimuksista ja asiakaspaikkamääristä säädetään perhehoitolaissa (263/2015).

- Lastensuojelun sijaishuollon henkilöstömitoituksesta, kelpoisuusvaatimuksista ja asiakaspaikkamäärästä säädetään lastensuojelulaissa (417/2007).

Palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Palvelu on maksullinen.

Maksut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan STM:n asetukseen Valviran maksuista. Ajantasainen tieto maksuista löytyy Valviran verkkosivuilta: http://www.valvira.fi/valvira/maksut.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisen saa aloittaa vasta sitten, kun lupaviranomainen on myöntänyt luvan.

Käsittelyaika

Käsittelyaika hakemuksen vireille tulosta keskimäärin 3-4 kk. Kaikilta osin huolellisesti täytetty hakemus jouduttaa asian käsittelyä. Kaikkien hakemukseen liitettävien asiakirjojen saavuttua, ratkaisuaika on noin kuukausi.

Voimassaoloaika

toistaiseksi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 7.10.2021