suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Luonnonhaittakorvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ta­voit­tee­na on tur­va­ta maa­ta­lous­tuo­tan­non jat­ku­mi­nen poh­joi­ses­ta si­jain­nis­ta ai­heu­tu­vis­ta epä­suo­tui­sis­ta il­mas­to-olois­ta huo­li­mat­ta ja es­tää maa­ta­lous­maan hyl­kää­mi­nen vil­je­ly­käy­tös­tä mak­sa­mal­la kor­vaus­ta epä­suo­tuis­ten alu­een ja vuo­ris­to­a­lu­een vil­je­li­jöil­le.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus mah­dol­lis­taa maa­seu­tu­mai­se­man avoi­me­na ja hoi­det­tu­na pi­tä­mi­sen, edis­tää kes­tä­viä vil­je­ly­jär­jes­tel­miä ja maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suut­ta py­sy­vil­lä nur­mil­la. Li­säk­si toi­men­pide vai­kut­taa tila­luku­mää­rän hal­lit­tuun ke­hit­ty­mi­seen sekä ta­lou­del­li­ses­ti elin­voi­mais­ten maa­tila­yk­si­köi­den säi­lyt­tä­mi­seen ja tätä kaut­ta maa­seu­dun työl­li­syy­den yllä­pi­tä­mi­seen ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den ta­lou­del­li­sen ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­seen.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus ja­kau­tuu kah­teen erik­seen mak­set­ta­vaan kor­vauk­seen: 1.osa­ra­hoit­tei­nen osuus, jos­sa mu­ka­na kan­sal­li­nen lisä­osa ja 2. kan­sal­li­nen koti­e­läin­ti­lan ko­ro­tus. Kaik­ki ti­lat voi­vat ha­kea osa­ra­hoit­teis­ta tu­kea. Koti­e­läin­ko­ro­tus­ta voi­vat ha­kea vain koti­e­läin­ti­lat.

Toimi näin

Hae tukea vuosittain päätukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Palauta lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Luonnonhaittakorvausta maksetaan aktiiviviljelijälle, joka noudattaa täydentäviä ehtoja. Tuenhakijan hallinnassa tulee myös olla vähintään 5 ha korvauskelpoista maatalousmaata; saaristoalueella vähintään 3 ha.

Tuen määrää rajoittavat kesantorajoite sekä tuen väheneminen pinta-alan kasvaessa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 1.6.2021