suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kullanhuuhdontalupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kullanhuuhdontaan valtion omistamalla alueella on oltava kaivosviranomaisen lupa. Kullanhuuhdontalupa antaa luvan haltijalle yksinoikeuden ottaa talteen ja hyödyntää lupa-alueelta maaperässä esiintyvää kultaa ja huuhdonnan sivutuotteena irtomaasta löytyviä platinahippuja sekä jalo- ja korukiviä. Kullanhuuhdontalupa voidaan myöntää valtion omistamalle alueelle. Lupa-alue voi olla maksimissaan 7 ha. ...

Toimi näin

Kullanhuuhdontalupaa haetaan Tukesilta. Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:

1) hakijasta sekä hakijan edellytyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;

2) hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta sekä alueen käyttöä koskevista rajoituksista ja niiden huomioon ottamisesta;

3) niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen);

4) toiminnan edellytyksistä:

a) erityisesti alustava arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja mihin arvio perustuu, kun kyse on malminetsintälupahakemuksesta;

b) erityisesti esiintymän hyödyntämiskelpoisuudesta, kun kyse on kaivoslupahakemuksesta;

5) toimintaa koskevista suunnitelmista;

6) toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita siltä osin kuin vaaditut tiedot sisältyvät 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen;

7) toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Etuoikeus kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslaissa säädetyllä tavalla. Mikäli kullanhuuhdontalupahakemus on epätäydellinen ja olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Kullanhuuhtoja on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen talteen otetun kullan ja käsitellyn irtomaan määrästä sekä rakentamisesta kullanhuuhdonta-alueella ja muusta alueen käytöstä. Kullanhuuhtojan on myös laadittava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan myös lupahakemus kuten Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Lupaa kullanhuuhdontaan on haettava ennen kullankaivuun aloittamista.

Käsittelyaika

3 - 24 kk

Voimassaoloaika

Neljä vuotta. Kullanhuuhdontaluvan voimassaololle voi hakea pidennystä enintään kymmenen vuotta kerrallaan

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 22.8.2023