suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kotihoidon kuntouttava päivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kieli: suomi

Kun­tout­ta­val­la päi­vä­toi­min­nal­la tue­taan ko­to­na asu­via ikäih­mi­siä ja hei­dän lä­hi­ver­kos­toaan. Pai­no­pis­tee­nä on kun­tout­ta­va, en­nal­taeh­käi­se­vä, toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vä, vi­rik­keel­li­nen ja oh­jat­tu toi­min­ta.

Toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tu­kee ko­to­na pär­jää­mis­tä. Ta­voit­tee­na on eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, an­taa ver­tais­tu­kea, yl­lä­pi­tää muis­tia, vä­hen­tää tur­vat­to­muut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä, edis­tää ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia se­kä so­siaa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä.

Päi­vä­toi­min­ta si­säl­tää fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä tu­ke­vaa kun­tout­ta­vaa toi­min­taa mm. lii­kun­taa, ul­koi­lua ja muis­ti­kun­tou­tus­ta. Päi­vä­toi­min­nas­sa asia­kas on ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­ja.


Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan myöntää, kun asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut muutos, asiakkaan elämänmuutos, joka altistaa yksinäisyydelle, masentumiselle tai passivoitumiselle, asiakkaan asumisolosuhteiden muutos (pesutilojen puutteellisuus tai peseytyminen ei ole muuten järjestettävissä), varhaisen vaiheen muistisairaus tai omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä