suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Elintarviketoiminnan hyväksyminen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • 5 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Elintarvikehuoneistojen, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea hyväksyntää laitokseksi. Toimijan tulee hakea hyväksyntää laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Jos laitos on liikkuva, hyväksyntää haetaan sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta, jonka alueella toiminta aloitetaan. Hakemuksen tulee sisältää jäljempänä luetellut tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset, jotka mainitaan lainsäädännössä.

Poikkeuksia ovat teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat ja liikkuvat laitokset. Ne hyväksyy Ruokavirasto. Poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä liikkuvat laitokset puolestaan hyväksyy Lapin aluehallintovirasto.

Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla sijaitsevaa laitosta koskeva hakemus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Toimi näin

Hae elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi toimittamalla kunnan kotisivuilta saatava hakemus liitteineen laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle kahtena kappaleena.

Kirjaa hakemukseen seuraavat asiat:

 • nimesi, kotikuntasi ja yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • laitoksen nimi ja käyntiosoite
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • selvitys mahdollisista tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi
 • selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä
 • kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous-, kuljetus- ja henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista
 • kuvaus omavalvonnasta
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 • laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenevät laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu
 • tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Huomaa, että laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi

 • raaka-aineiden, valmistusaineiden, valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit
 • henkilökunnan (mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät) kulkureitit
 • vesipisteiden, pesu- ja desinfioimispaikkojen sekä lattiakaivojen sijoittelu
 • jäähdytettyjen tilojen lämpötilat.

Valvontaviranomainen arvioi hakemuksen ja tekee tarkastuksen toimitiloissa ennen hakemuksesi hyväksymistä. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota laitoksen rakenteisiin, välineihin, laitteisiin, tuotantoteknologiaan ja toiminnan hygieniaan. Valvontaviranomainen saattaa myös pyytää lisäselvityksiä ja täydennyksiä hakemukseen.

Täytä hakemus ja lähetä lomake liitteineen sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluun käsiteltäväksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Elintarvikevalvontaviranomainen voi hyväksyä laitoksen, kun se on elintarvikelain ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Laitoksen tulee täyttää myös vaatimukset, jotka on asetettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Lisäksi laitoksen on täytettävä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa laitosten elintarvikehygieniasta asetetut vaatimukset.

Laitos voi saada hyväksynnän vasta, kun valvontaviranomainen on suorittanut siellä tarkastuksen.

Jos laitoksen toiminta keskeytyy tai loppuu tai toimija vaihtuu, toimijan on tehtävä siitä viivytyksettä ilmoitus laitoksen hyväksyneelle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, toimijan on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy muuttuneen toiminnan.

Hyväksymistä laitokseksi ei tarvitse hakea, jos esimerkiksi alkutuotannon toimija valmistaa tuotteistaan elintarvikkeita pienessä määrin vähittäismyynnin yhteydessä. Toimijan on kuitenkin tehtävä tällaisesta elintarvikehuoneistosta ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Hakemusta varten, sinun tulee varmistaa tilan luvanvaraisuutta koskevat tiedot laitoksen sijaintikunnan rakennusvalvonnalta. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät Mikkelin kaupungin internet-sivuilta. Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät kuntien omilta internet-sivuilta.

Palvelu on maksullinen.

Laitoksen hyväksymismaksun määräämisen perusteena on hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. Hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan hakemukseen.

Voimassa olevan maksutaksan löydät Mikkelin kaupungin internet-sivuilta.


Määräaika

Elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi on haettava ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Viranomainen tekee päätöksen yleensä 60 vuorokauden kuluessa hakemuksen vastaanotosta. Käsittelyaika voi olla pitempikin, jos asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy niin edellyttää.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin seudun ympäristöpalvelut
Palvelusta vastaaMikkelin seudun ympäristöpalvelut
Alue Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Päivitetty: 18.2.2022