suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

CITES-lajien ja -tuotteiden tuonti ja vienti sekä niihin liittyvä Suomen ja EU:n sisäinen toiminta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

EU:n CITES-lainsäädännön alaisen eläimen tai kasvin tai niistä valmistetun tuotteen tuontiin ja vientiin EU:n ulkorajojen yli tarvitaan yleensä lupa. Uhanalaisten lajien tuontia ja vientiä sääntelee kansainvälinen CITES-yleissopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), joka on EU:ssa toimeenpantu EU:n omalla CITES-lainsäädännöllä. Lupasääntely koskee CITES-luettelossa olevien lajien luonnossa elävien yksilöiden lisäksi myös vankeudessa syntyneitä, tarhattuja ja keinotekoisesti lisättyjä yksilöitä, niiden osia ja niistä valmistettuja tuotteita.

CITES-lajien kansainvälisten rajojen ylityksiä säännellään pääasiassa eriasteisin tuonti- ja vientirajoituksin riippuen lajin uhanalaisuudesta ja siitä kuinka paljon sen kannat kestävät käyttöä. Käytännössä tuontia ja vientiä valvotaan maiden ympäristöviranomaisten myöntämien, tullissa esitettävien lupa-asiakirjojen avulla. CITES-sääntelyn alaisessa tuonnissa ja viennissä liikkuu mm. eksoottisia lemmikkieläimiä, soittimia, koristekasveja, matka- ja metsästysmuistoja, nahka- ja turkistuotteita, kosmetiikkatuotteita, lääkevalmisteita ja elintarvikkeita.

EU:n sisäiseen tuontiin ja vientiin ei vaadita CITES-lupaa. Sen sijaan ostoon, myyntiin ja muuhun kaupalliseen toimintaan Suomen sisällä ja EU-maiden välillä vaaditaan usein EU:n sisäinen CITES-todistus (EU-todistus). Kaupallisella toiminnalla tarkoitetaan ostamista, ostajaksi tarjoutumista, hankkimista kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettamista, käyttöä hyötymistarkoituksissa ja myyntiä, hallussapitoa myyntiä varten, myytäväksi tarjoamista tai myymistä varten kuljettamista.

Suomen CITES-lupaviranomainen on Suomen ympäristökeskus.

Suomen ympäristökeskus tarjoaa neuvontaa ja ohjeistusta liittyen CITES-sopimuksen ja EU:n CITES-lainsäädännön alaisten eläin- ja kasvilajien tuontiin, vientiin, siirtoon ja kaupalliseen toimintaan vaadittaviin lupiin ja käytäntöihin.

Verkkosivuilla ylläpidetään ajantasaista tietoa CITES-lupa-asioista, mukaan lukien hakemuslomakkeet ja täyttöohjeet. Suomen ympäristökeskuksen CITES-ryhmä neuvoo luvantarpeesta ja lupaprosessista.

Lupahakemukset käsitellään EU:n asetuksen N:o 338/97 mukaisesti. Lupapäätös tehdään kuukauden sisällä täydellisen hakemuksen jättämisestä, ellei asiassa ole kuultava kolmansia tahoja, jolloin käsittely voi olla pidempi. Yleensä hakemusten käsittelyaika on pari viikkoa.

Toimi näin

Tietoa luvantarpeesta ja luvanhakuprosessista eri tilanteissa löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. CITES-tuonti-, vienti- ja jälleenvientilupaa ja EU-todistusta haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se liitteineen Suomen ympäristökeskukseen.

CITES-lajia ostavan tai myyvän yrityksen, yhteisön, viranomaisen tai yksityishenkilön velvollisuus on selvittää luvantarve. Asianomaisen on huolehdittava siitä, että luvat ja todistukset ovat voimassa ennen sen toiminnan alkamista, johon ne on myönnetty. Ilman asianmukaisia dokumentteja kuljetus rajojen yli sekä kaupankäynti on laitonta.

Luvantarpeen selvittäminen alkaa tarkastamalla lajin tieteellisen nimen perusteella, kuuluuko laji EU:n CITES-lainsäädännön lajiliitteisiin. Luvantarve ja luvanhakuprosessin kulku riippuvat esimerkiksi siitä, mihin EU:n CITES-lainsäädännön liitteeseen laji kuuluu (A, B, C vai D), minkälainen toiminta on kyseessä (tuonti-, vienti- vai jälleenvienti EU:n rajojen yli, vai Suomen tai EU:n sisäinen toiminta) sekä mihin tarkoitukseen lajin yksilöä, sen osaa tai sitä sisältävää tuotetta käytetään (kaupallinen vai ei-kaupallinen). Tietyille lajeille tai tiettyyn toimintaan ei voida myöntää lupia, esim. tiukimmin säännellyillä lajeilla ei välttämättä voi harjoittaa kaupallista toimintaa, ja tietyistä maista ei voi ylipäätään tuoda CITES-lajeja.

CITES-tuontilupa tarvitaan tuotaessa EU-lainsäädännön A- tai B-liitteen lajia EU:n ulkopuolelta. B-liitteen CITES-yksilön tuomiseen henkilökohtaiseen käyttöön omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa ei CITES-tuontilupaa tarvita, jos tuojalla on esittää asianmukainen CITES-vientilupa. Poikkeus ei kuitenkaan koske eläviä yksilöitä, joilla on aina oltava myös CITES-tuontilupa. CITES-vientiluvan hakee yleensä viejä.

CITES-vienti- tai jälleenvientilupa tarvitaan vietäessä EU-lainsäädännön A- tai B-liitteen lajia EU:n ulkopuoliseen maahan. CITES-vientilupa vaaditaan Suomesta myös henkilökohtaisten tavaroiden tai kotiesineistön vientiin, vaikka niitä kuljetetaan osana matkatavaroita tai muuttokuormaa.

Tuotaessa tai vietäessä C- tai D-liitteen lajia tai siitä valmistettuja tuotteita ovat lupavaatimukset erilaiset kuin A- ja B-liitteiden lajeilla.

EU-todistusta tarvitaan EU:n CITES-lainsäädännön A-liitteen lajeilla käytävässä kaupallisessa toiminnassa. Myös A-liitteen lajin elävän, luonnosta peräisin olevan yksilön siirtoon tarvitaan EU-todistus, vaikka kyseessä olisikin ei-kaupallinen toiminta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupavaatimukset koskevat yhtä lailla sopimuksen alaisten lajien ja tuotteiden kanssa tekemisissä olevia yrityksiä kuin myös yksityishenkilöitä (esim. lemmikkieläinten omistajat, Internet-kauppaa tekevät, metsästäjät ja matkailijat).

Palvelu on maksullinen.

CITES-tuonti-, vienti- tai -jälleenvientilupa 80 €, EU-todistus 50 €.


Määräaika

Ei määräaikaa, lupia voi hakea jatkuvasti.

Käsittelyaika

Täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta CITES-lupaviranomaisella on kuukausi aikaa tehdä päätös.

Voimassaoloaika

CITES-vientilupa ja CITES-jälleenvientitodistus ovat voimassa enintään 6 kk. Lupa on kertaluonteinen. CITES-tuontilupa on voimassa enintään 12 kk, mutta ei koskaan pidempään kuin sen vastakappaleena toimiva CITES-vientilupa. Lupa on kertaluonteinen. EU-todistus on voimassa joko vain tietyssä EU-maassa tai koko EU:ssa, ja todistukseen kirjatulla haltijalla tai seuraavilla omistajilla, siten kuin todistukseen on kirjattu, ja vain jos todistukseen kirjattu kuvaus vastaa CITES-yksilöä.

Tausta ja lainsäädäntö

EU:n CITES-asetus 338/97/EY (Huom. ajantasainen lajiliite löytyy mm. www.ymparisto.fi/cites/lainsaadanto)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 7.9.2022