suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on maankäytön suunnittelussa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavoituksella määritetään alueiden käyttöä ja rakentamista sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita, esimerkiksi asuin-, teollisuus-, katu- ja viheralueiden sijainti, koko ym. seikat.

Asemakaava tai asemakaavan muutos voi käsittää yhden tontin tai laajemman alueen esim. korttelin, kaupunginosan tai -osia. Asemakaavan muutosta haetaan teknisen toimen maankäytöstä kaavoituspäälliköltä. Asemakaavan muutoksesta peritään kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen maksu. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään kaavoitus-/maankäyttösopimus kaavatyön yhteydessä.

Asemakaavaan sisältyy asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, joka on kooste asemakaavan laatimisen tavoitteista ja vaiheista sekä erilaisista taustaselvityksistä.

Pieksämäen kaupungin alueella on useita asemakaavoja muutoksineen.

Toimi näin

Asemakaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osallistuminen kaavoitukseen -osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Asemakaavan muutoksesta peritään kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPieksämäen kaupunki
Palvelusta vastaaPieksämäen kaupunki
Alue Pieksämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 5.3.2020