suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Palvelujen alueelliseen saatavuuteen ja liikenteen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Rakennettua ja luonnonympäristöä vaalitaan ja kunnioitetaan. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on myös löydyttävä riittävästi puistoja tai muita virkistykseen soveltuvia alueita. Kunnalla on velvollisuus pitää asemakaavat ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Asemakaava ohjaa kaupunkikuvaa, rakentamista ja ympäristöä, mm. rakentamistapa ja rakentamisoikeus päätetään asemakaavassa. Asemakaavalla voidaan säädellä rakentamista hyvinkin tarkasti. Asemakaavan laadintaa ohjaavat yleis- ja maakuntakaava.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Asemakaava esitetään siis kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä ja rakennusten sijoitusta koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan selostuksesta selviävät muun muassa kaavan perustelut.

Tarvittaessa asemakaavaan liitetään myös rakentamistapaohjeet, joiden avulla ohjeistetaan tarkemmin rakentamiseen liittyviä periaatteita.

Toimi näin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS tehdään jokaisesta kaavasta. Sen avulla osallisia pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa informoimaan kyseisen kaavan lähtökohdista, vaikutuksista ja osallistumismenettelystä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, mahdolliset vaihtoehdot sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Arvioitaviksi tulevat esimerkiksi yhdyskuntarakenteelliset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi kerrotaan, miten kaavan valmistelu etenee, kuka ja kuinka siihen voi osallistua sekä päätöksentekovaiheet ja aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa suunnittelun edetessä.

Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja ylipäänsä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osalliseksi voi myös ilmoittautua kaavahankkeen kuluessa ottamalla yhteyttä kaavan laatijaan. Kaavasta tiedotetaan osallisille niin, että he voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Jos osallisjoukko on laaja, hanke merkittävä tai sen arvellaan herättävän mielenkiintoa, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallispäivälehdissä. Pienemmissä kaavahankkeissa suunnitelma postitetaan tiedossa oleville osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kunnantalolla kuntakehityspalvelujen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Se voi olla esillä myös esimerkiksi kirjastossa. Taloyhtiöissä suunnitelma postitetaan isännöitsijälle.

Mielipiteiden esittäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tapahtuu seuraavasti:

- Osallisille varataan mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kun erilaiset näkemykset tulevat esiin ajoissa ja niistä voidaan keskustella, vältetään ikävät yllätykset ja viivytykset myöhemmin. Työn alkaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on vielä helppo tarkistaa.

Kaavan laatimisesta vastaa kaavan valmistelija yhteistyössä liikenne-, yhdyskunta-, rakennussuunnittelun ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Myös ympäristöjärjestöt, rakennuttajat ja osalliset ovat yhteistyökumppaneita.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaava palvelu, sitä ohjaava lautakunta tai muu kunnan lautakunta tai viranomainen, kunnanhallitus tai valtuusto. Aloitteen voi tehdä myös maanomistaja, -haltija tai kunnan asukas.

Kunnanvaltuuston hyväksymien maapoliittisten periaatteiden mukaan kunta kaavoittaa ensisijaisesti raakamaana hankkimiaan alueita. Asemakaavamuutoksia voidaan tehdä myös maankäyttösopimuksilla. Lue lisää maapoliittisista periaatteista.

Hakemuksen kaavamuutoksesta voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Kaavan käynnistää kunnanhallitus ja siitä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja kirjeellä maanomistajille sekä naapureille. Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaavoituksen kokonaisuudesta, alueiden kehittämiseen vaikuttavista päätöksistä. Kaavahanke voi käynnistyä myös hakemuksesta. Päätöksen muutokseen ryhtymisestä tekee kunnanhallitus kuntakehityslautakunnan esityksestä.

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että asemakaavan vireille tulosta ilmoitetaan osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä sopivana, asiasta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tällöin kuitenkin ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Yleensä tarvitaan muitakin tiedottamisen tapoja, joita ovat esimerkiksi henkilökohtainen kirje, keskustelu- ja tiedotustilaisuus, lehtiartikkeli tai ilmoituksen julkaiseminen kunnan kotisivulla. Merkitykseltään vähäisessä kaavassa, jossa osallisia on vain muutama, kirjeen lähettämistä voidaan pitää sopivana tapana tiedottaa.

Palvelu on maksullinen.

Jos hanke on pääosin yksityisin edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kaavan laatimisesta ja kuuluttamisesta peritään hakijalta maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntsälän kunta
Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 5.5.2021