suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-viestien tietosuojaseloste

Suomi.fi-viestit on Digi- ja väestötietoviraston (jäljempänä DVV) kehittämä ja tuottama tietoturvallinen viestinvälityspalvelu, jonka avulla Suomi.fi-viestejä käyttävä organisaatio (jäljempänä asiakasorganisaatio) voi lähettää Suomi.fi-viestejä käyttävälle luonnolliselle henkilölle tai yritykselle sähköisiä viestejä ja antaa asiakirjan tiedoksi sähköisesti. Osa Suomi.fi-viestien asiakasorganisaatioista vastaanottaa lisäksi luonnollisten henkilöiden ja yritysten Suomi.fi-viestien kautta lähettämiä viestejä.

Osa Suomi.fi-viestien asiakasorganisaatioista on ottanut myös Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun (TKJ-palvelu) käyttöönsä, jolloin nämä asiakasorganisaatiot voivat lähettää viestejä ja antaa asiakirjan tiedoksi myös postitse Suomi.fi-viestien kautta. Mikäli asiakasorganisaatio lähettää luonnolliselle henkilölle tai yritykselle viestejä TKJ-palvelun kautta, lähetetyt viestit tallentuvat Suomi.fi-viesteihin, vaikka luonnollinen henkilö tai yritys ei olisi koskaan ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöön tai olisi päättänyt Suomi.fi-viestien käytön. Näin varmistetaan, että lähetetyt viestit ovat luonnollisen henkilön tai yrityksen saatavilla, kun hän aloittaa Suomi.fi-viestien käytön tai palaa palvelun käyttäjäksi.

Suomi.fi-viestien asiakasorganisaatiot toimivat rekisterinpitäjinä lähettämiensä viestien sisällön osalta. Suomi.fi-viestit toimii ainoastaan viestienvälitysalustana asiakasorganisaatioiden lähettämille viesteille.

Suomi.fi-viestit hyödyntää muita Suomi.fi-palveluja seuraavasti:

 • Suomi.fi-verkkopalvelu toimii Suomi.fi-viestien selainkäyttöliittymänä
 • Suomi.fi-mobiilisovellus toimii Suomi.fi-viestien mobiilikäyttöliittymänä
 • Suomi.fi-viestien käyttö Suomi.fi-verkkopalvelussa edellyttää aina vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Suomi.fi-mobiilisovellus edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuksen avulla säännöllisin väliajoin.
 • Suomi.fi-valtuuksia hyödynnetään asiointioikeuksien myöntämisessä palveluun

Suomi.fi-viestien rekisteritiedon käsittelijöitä ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Posti Messaging Oy sekä Verohallinto. Suomi.fi-viestejä käytetään Valtorin tarjoamassa ympäristössä, johon Valtori tarjoaa käyttötukea. Posti Messaging Oy tarjoaa Suomi.fi-viestien TKJ-palvelun. Verohallinto mahdollistaa Suomi.fi-viestien käyttöönoton aloittamisen OmaVero-palvelussa.

Suomi.fi-viesteistä on kerrottu tarkemmin asiakasorganisaatioille suunnatulla Palveluhallinta-sivustolla osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi/fiAvautuu uuteen ikkunaan. sekä palvelua käyttäville luonnollisille henkilöille ja yrityksille suunnatussa Suomi.fi-verkkopalvelussa osoitteessa www.suomi.fiAvautuu uuteen ikkunaan..

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto 

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki 

PL 123, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): 02 9553 6000

Sähköposti: kirjaamo(a)dvv.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Juka-Lahdenperä, johtava asiantuntija

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde): 02 9553 6000

Sähköposti: kirjaamo(at)dvv.fi

2. Tietosuojavastaava

Puhelin (vaihde): 02 9553 6000

Sähköposti: tietosuoja(a)dvv.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Suomi.fi-viesteistä ja palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa (tukipalvelulaki, 571/2016). Henkilötietojen käsittely Suomi.fi-viesteissä perustuu DVV:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

DVV tarvitsee Suomi.fi-viestien rekisteriin tallennettavia henkilötietoja sille tukipalvelulaissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi. Seuraavassa on kuvattu henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

 • DVV kohdentaa viestit oikealle taholle henkilötunnuksen tai y-tunnuksen perusteella.
 • DVV toimittaa ilmoituksen saapuneesta ja lukemattomasta viestistä oikealle taholle sähköpostiosoitteen perusteella. Näin myös luonnollisen henkilön tai yrityksen puolesta-asioija, jonka sähköpostiosoite on tallennettu palveluun, saa ilmoituksen Suomi.fi-viesteihin saapuneesta ja lukemattomasta viestistä.
 • Kieliasetuksen avulla DVV tarjoaa Suomi.fi-viesteistä lähetettävät ilmoitukset oikealla kielellä.
 • DVV määrittää sähköisen tiedoksiannon suostumuksen rekisteröinnin perusteella, välitetäänkö viesti sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta vai muulla tavalla.
 • Viestien tallentamisella DVV mahdollistaa Suomi.fi-viesteihin saapuneiden ja palvelusta lähetettyjen viestien lukemisen palvelussa.
 • Kuolintiedon perusteella DVV voi sulkea Suomi.fi-viestejä käyttävän luonnollisen henkilön Suomi.fi-viestit -postilaatikon ja näin varmistaa, että henkilön postilaatikkoon ei saavu enää viestejä henkilön kuoleman jälkeen.
 • DVV tallentaa Suomi.fi-viestien tapahtumista tapahtumatietoa (eli lokitietoa). DVV tarvitsee tapahtumatietoja palvelussa tapahtuneen tietojenkäsittelyn oikeellisuuden osoittamiseen ja muutoin virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten ja tietosuojaloukkausten selvittämiseen.
 • Suomi.fi-mobiilin osalta DVV kerää käyttäjän laitetietoja, jotta DVV voi luotettavasti toimittaa mobiilikäyttäjälle juuri hänen viestinsä ja toisaalta, että käyttäjä voi hallinnoida laitteita esimerkiksi puhelimen hävitessä tai vaihtuessa toiseen.
 • Suomi.fi-viestit -postilaatikko avataan kaikille TKJ-palvelun kautta viranomaisviestejä vastaanottaville luonnollisille henkilöille ja yrityksille ilman erillistä palvelun käyttöönottoa, jolloin DVV voi tallentaa Suomi.fi-viestien rekisteriin henkilötietoja myös silloin, kun luonnollinen henkilö tai yritys ei ole vielä antanut sähköisen tiedoksiannon suostumusta. Tarkoituksena on tallentaa TKJ-palvelun kautta lähetyt viestit, jotta luonnollinen henkilö ja yritys saa ne käyttöönsä annettuaan sähköisen tiedoksiannon suostumuksen eli otettuaan Suomi.fi-viestit käyttöönsä.
 • DVV voi käyttää kerättyjä tietoja palvelun käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten sekä tilastointitarpeisiin. Tilastointitarpeisiin tietoja käytettäessä tiedot kerätään ja julkaistaan siten, että yksittäinen luonnollinen henkilö (tai yritys) ei ole tunnistettavissa.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Suomi.fi-viesteissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä on säädetty tukipalvelulaissa. Tukipalvelulain 12.2 §:n perusteella DVV:lla on oikeus käsitellä Suomi.fi-viestien käytöstä tallennettuja tietoja Suomi.fi-viesteissä tapahtuneen tietojenkäsittelyn oikeellisuuden osoittamiseksi taikka muutoin Suomi.fi-viestien tuottamiseksi ja kehittämiseksi sekä toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseksi. Tukipalvelulain 13.3 §:n perusteella DVV:lla on velvollisuus säilyttää sähköistä tiedoksiannon suostumusta koskevat rekisteritiedot, Suomi.fi-viestien rekisterin tietojenkäsittelyä koskevat tiedot sekä tiedoksiantamisen todentamiseksi tarpeelliset tiedot. Lisäksi DVV:n tulee säilyttää Suomi.fi-viestien avulla välitetyt viestit kaksi vuotta, jollei palvelua käyttävä luonnollinen henkilö tai yritys ole niitä sitä ennen poistanut.

Tukipalvelulain 12.2 §:n ja 13.4 §:n perusteella DVV poistaa tiedot Suomi.fi-viestien rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. DVV arvioi perustetta ja käsittelyn tarvetta vähintään viiden vuoden välein, jollei laista muuta johdu.

DVV on määritellyt Suomi.fi-viestien rekisterin tietojen säilytysajat tukipalvelulain, tietosuojalainsäädännön, tiedonhallintalain sekä muun lainsäädännön perusteella.

DVV säilyttää Suomi.fi-viestien rekisterin tietoja tällä hetkellä seuraavasti:

 • Saapuneet ja lähetetyt viestit säilytetään kaksi (2) vuotta. Suomi.fi-viestejä käyttävä luonnollinen henkilö tai yritys voi poistaa hänelle saapuneet viestit, jolloin ne poistuvat Suomi.fi-viestien rekisteristä.
 • Tapahtumatietoja (eli lokitietoja) säilytetään viisi (5) vuotta, mutta tietyissä tilanteissa säilytysaika voi olla lyhyempi. Tiedot poistetaan rekisteristä ja tuhotaan automaattisesti säilytysajan päätyttyä. DVV on arvioinut, että viiden (5) vuoden säilytysaika on pääosin tarpeellinen, kun huomioidaan yleisimmät henkilötietojen käsittelyyn liittyvien rikosten vanhentumisajat sekä virkarikoksen vanhentumisaika, joka on viisi vuotta.
 • Muita Suomi.fi-viestien rekisterin tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta postilaatikon sulkemisesta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan luonnollisesta henkilöstä, joka on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön, seuraavat henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Kuolintieto
 • Tieto siitä, että henkilö on antanut sähköisen tiedoksiannon suostumuksen. Henkilö voi myös perua sähköisen tiedoksiannon suostumuksen ja näin valita paperipostituksen.
 • Henkilön antama sähköpostiosoite, jota käytetään ilmoitusten lähettämiseen
 • Henkilön tekemä kielivalinta: suomi/ruotsi/englanti
 • Saapuneet viestit sekä niiden yksilöivät tunnisteet sekä metatiedot
 • Lähteneet ilmoitukset
 • Ilmoituksen lähetysaika
 • Henkilön asiakasorganisaatiolle lähettämät viestit sekä niiden yksilöivät tunnisteet sekä metatiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Tapahtumatietojen aikaleimat

Palvelun käytöstä tallennetaan tapahtumatietoa (eli lokitietoa). Tapahtumatietoja ovat DVV:n ja asiakasorganisaatioiden tekemistä käsittelytoimista tallennettavat tiedot sekä rekisteriin kohdistuneet toimet. Lisäksi tallennetaan tapahtumatietoa henkilön toimista hänen käyttäessään Suomi.fi-viestejä.

Henkilön tunnistautumisen yhteydessä Suomi.fi-tunnistus välittää väestötietojärjestelmästä henkilön nimen näytettäväksi selainkäyttöliittymässä (Suomi.fi-verkkopalvelu). Henkilön nimeä ei kuitenkaan tallenneta Suomi.fi-viestien rekisteriin.

DVV tallentaa rekisteriin myös viestit, jotka asiakasorganisaatio lähettää henkilölle kirjeitse Suomi.fi-viestien TKJ-palvelun kautta. Kirjeitse TKJ-palvelun kautta lähetetyt viestit tallennetaan rekisteriin myös sen jälkeen, kun henkilö on lopettanut Suomi.fi-viestien käytön eli päättänyt sähköisen tiedoksiannon suostumuksen ja valinnut viestien toimitustavaksi paperipostituksen.

Rekisteriin tallennetaan luonnollisesta henkilöstä, joka asioi Suomi.fi-viesteissä toisen luonnollisen henkilön tai yrityksen puolesta, seuraavat henkilötiedot:

 • Puolesta-asioijan sähköpostiosoite
 • Tapahtumatiedot ja tapahtumatietojen aikaleimat puolesta-asioijan puolesta-asioitavan Suomi.fi-viestit -postilaatikossa tekemien toimenpiteiden osalta

Muut puolesta-asiointiin liittyvät henkilötiedot tallennetaan DVV:n Suomi.fi-valtuudet-palveluun sekä keskitettyyn lokirekisteriin.

Luonnollisesta henkilöstä, joka on ottanut Suomi.fi-mobiilisovelluksen käyttöön, rekisteriin tallennetaan lisäksi:

 • Saapuneista viesteistä lähetetyt push-ilmoitukset ja push-ilmoituksen lähetysaika
 • Laitteen malli
 • Kirjautumiskohtainen yksilöivä koodi

Itse laitteeseen tallennetaan henkilön nimi, viestien luonnokset, liitetiedostot välimuistiin, PIN-koodi sekä kieliasetus.

Suomi.fi-mobiilisovellukseen voi laitteella tunnistautua myös biometrisin tunnistustavoin, mutta tätä tietoa ei tallenneta Suomi.fi-viestien rekisteriin. Tunnistustieto säilyy vain sovelluksen käyttäjän omalla laitteella.

Luonnollisesta henkilöstä, joka ei ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöön, jonka henkilötunnus on asiakasorganisaation tiedossa ja jolle asiakasorganisaatio lähettää viestin TKJ-palvelun kautta, rekisteriin tallennetaan:

 • Henkilötunnus
 • Saapuneet viestit sekä niiden yksilöivät tunnisteet sekä metatiedot

Tässä tilanteessa on kyse Suomi.fi-viesteihin automaattisesti luodusta postilaatikosta. Asiakasorganisaation luonnolliselle henkilölle lähettämät viestit, jotka tallennetaan Suomi.fi-viestien rekisteriin, voivat sisältää henkilötietoja.

Asiakasorganisaation on mahdollista lähettää luonnolliselle henkilölle Suomi.fi-viestien TKJ-palvelun kautta viestejä erikseen sovituissa poikkeustapauksissa myös siten, että lähetyksestä ei tallenneta mitään henkilötietoja Suomi.fi-viestien rekisteriin.

Yritysten osalta käsiteltävät henkilötiedot

Yrityksistä Suomi.fi-viestien rekisteriin tallennettavat tiedot eivät lähtökohtaisesti ole tietosuojan alaisia henkilötietoja. Asiakasorganisaation yritykselle lähettämät viestit ja yrityksen asiakasorganisaatiolle lähettämät viestit voivat kuitenkin sisältää henkilötietoja. TKJ-palvelun kautta yritykselle lähetetyt viestit tallennetaan vastaavasti kuin luonnollisen henkilön osalta.

Erityisten henkilötietoryhmien sekä rikostuomioita ja rikkomuksia koskevien tietojen käsittely

DVV ei kerää tai käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia tietoja, mutta palvelun kautta kulkevat viestit voivat sisältää tällaista tietoa. DVV ei ole Suomi.fi-viestien palveluntuottajana sähköisen viestinnän osapuoli eikä DVV:lla lähtökohtaisesti ole oikeutta lukea luonnollisille henkilöille tai yrityksille saapuneita tai näiden palvelussa lähettämiä viestejä. Suomi.fi-viestien asiakasorganisaatiot toimivat rekisterinpitäjinä lähettämiensä viestien sisällön osalta ja Suomi.fi-viestit toimii ainoastaan viestienvälitysalustana asiakasorganisaatioiden lähettämille viesteille.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suomi.fi-viestien rekisterin tietolähteitä ovat:

 • Suomi.fi-viestejä käyttävä luonnollinen henkilö tai yritys sekä näiden puolesta-asioijat (sähköisen tiedoksiannon suostumus, kielivalinta, sähköpostiosoite, asiakasorganisaatioille lähetetyt viestit, tapahtumatiedot sekä mobiililaitetta koskevat tiedot)
 • Suomi.fi-tunnistus (välittää väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen)
 • Väestötietojärjestelmä (haetaan erillisellä kyselyllä Suomi.fi-viestejä käyttävien luonnollisten henkilöiden kuolintiedot)
 • Asiakasorganisaatiot (henkilötunnus tai y-tunnus, viestit, ilmoitukset, tapahtumatiedot)
 • DVV (Suomi.fi-viestejä käyttävien luonnollisten henkilöiden ja yritysten asetusten muokkaaminen, tapahtumatiedot)

Lisäksi Verohallinto välittää DVV:lle sähköisen tiedoksiannon suostumusta koskevan tiedon, sähköpostiosoitteen sekä kielivalinnan niiden luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet nämä tiedot Verohallinnon OmaVero-palvelussa. DVV rekisteröi tiedot Suomi.fi-viestien rekisteriin vasta, kun henkilö on tunnistautunut Suomi.fi-viesteihin ja vahvistanut sähköpostiosoitteensa. 

7. Tietojen luovuttaminen

DVV:lla on oikeus palvelua tarjotessaan luovuttaa asiakasorganisaatiolle Suomi.fi-viestien rekisteristä tiedoksiantamisen suorittamiseksi välttämättömät tiedot sekä Suomi.fi-viestien avulla tapahtuneet tiedoksiantamisen todentamiseksi tarpeelliset tiedot.

Suomi.fi-viestien käytön yhteydessä DVV luovuttaa asiakasorganisaatiolle henkilötunnuksen tai y-tunnuksen ja asiakasorganisaatiolle lähetetyn viestin, kun luonnollinen henkilö tai yritys vastaa saapuneeseen viestiin taikka aloittaa viestinnän asiakasorganisaation kanssa. Myös viesti voi sisältää henkilötietoja.

DVV voi lisäksi luovuttaa Suomi.fi-viestien käytöstä rekisteriin tallennettuja tietoja asiakasorganisaatiolle, jonka asiointipalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä tiedot on tallennettu tai joka on ollut Suomi.fi-viestien avulla välitetyn viestinnän osapuolena, jos asiakasorganisaatio tarvitsee tietoja:

 • asiointipalvelunsa toimivuuden varmistamista tai parantamista varten
 • asiointipalvelunsa tietoturvallisuudesta huolehtimista tai tietoturvallisuuteen kohdistuvien häiriöiden selvittämistä varten
 • asioinnin yhteydessä tapahtuneen tietojen käsittelyn oikeellisuuden osoittamiseksi tai
 • muutoin asiointia koskevien ongelmien selvittämistä varten.

DVV voi, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 tai 12 §:stä muuta johdu, luovuttaa Suomi.fi-viestien käytöstä tallennettuja tietoja

 • luonnolliselle henkilölle tai yritykselle, jonka tukipalvelun käytöstä tai muusta asioinnista tiedot on tallennettu
 • luonnolliselle henkilölle tai yritykselle, jonka puolesta joku on käyttänyt tukipalvelua tai muutoin asioinut
 • muuta yksilöityä tarkoitusta varten, jos luonnollinen henkilö tai yritys, jonka tukipalvelun käytöstä tai muusta asioinnista tiedot on tallennettu, on antanut luovuttamiseen nimenomaisen suostumuksensa.

DVV voi luovuttaa tietoja myös tilastoina siten, että yksittäistä luonnollista henkilöä (tai yritystä) ei voi tunnistaa.

DVV voi luovuttaa tietoja myös muun laillisen perusteen nojalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9. Evästeet

Suomi.fi-viestien selainkäyttöliittymässä (Suomi.fi-verkkopalvelu) ja mobiilikäyttöliittymässä (Suomi.fi-mobiilisovellus) sekä Suomi.fi-viesteissä hyödynnettävissä Suomi.fi-tunnistuksessa ja Suomi.fi-valtuuksissa käytetään ainoastaan välttämättömiä evästeitä, joita ilman palvelut eivät toimi oikein. Evästeiden käytöstä on kerrottu tarkemmin Suomi.fi-verkkopalvelussa. 

10. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Voit tarkastella Suomi.fi-viestien rekisteriin tallennettuja tietoja tunnistautumalla Suomi.fi-viesteihin. Palvelussa voit tarkastaa esimerkiksi sähköisen tiedoksiannon suostumusta koskevan valinnan, palvelun kielivalinnan, sähköpostiosoitteen, saapuneet ja lähetetyt viestit sekä Suomi.fi-mobiilisovellusta koskevia tietoja.

Voit lisäksi tarkastella itseäsi koskevia Suomi.fi-viestien ja siihen liittyneen tunnistautumisen tapahtumatietoja tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun ja siirtymällä Tapahtumatiedot-palveluun.

Jos et voi tarkastaa tietojasi sähköisen asioinnin kautta, voit lähettää tarkastuspyynnön DVV:n kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@dvv.fi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

DVV vastaa rekisteröidyn pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja tarkastusoikeus toteutetaan lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä. Edellä mainittua yhden kuukauden määräaikaa voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, mikäli rekisteröidyn pyyntöön liittyvä selvitystarve sitä edellyttää. DVV ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisesta määräajan pidentämisestä sekä viivästymisen syyt.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Tunnistautumalla Suomi.fi-viesteihin voit itse muuttaa Suomi.fi-viestien rekisteriin sinusta tallennettuja tietoja kuten sähköisen tiedoksiannon suostumuksen voimassaoloa, palvelun kielivalintaa sekä palvelussa käyttämääsi sähköpostiosoitetta. Voit myös poistaa saamasi viestin, jolloin viesti poistuu Suomi.fi-viestien rekisteristä. Puolesta-asioijan oikeus toimia Suomi.fi-viesteissä määräytyy annetun valtuuden perusteella.

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Huomaa kuitenkin, että Suomi.fi-viestien käytön yhteydessä syntyviä tapahtumatietoja (eli lokitietoja) ei voida jälkikäteen muuttaa.

Huomaa, että väestötietojärjestelmästä välitettyjen tietojen (henkilötunnus ja kuolintieto) osalta virheellisten tietojen oikaisemista tulee pyytää väestötietojärjestelmästä vastaavalta rekisterinpitäjältä (kts. väestötietojärjestelmän tietosuojaseloste osoitteessa https://dvv.fi/vtj-tietosuoja). Mikäli asiakasorganisaation Suomi.fi-viesteihin lähettämässä viestissä on virhe, tietojen oikaisemista tulee pyytää kyseiseltä asiakasorganisaatiolta. 

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Henkilötietojen käsittely Suomi.fi-viestit -palvelussa perustuu DVV:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Tämän vuoksi sinulla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta saada henkilötietojasi poistetuksi tai siirretyksi toiseen järjestelmään eikä myöskään oikeutta vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/Avautuu uuteen ikkunaan..

13. Muu informaatio

Suomi.fi-viestejä, Suomi.fi-verkkopalvelua, Suomi.fi-tunnistusta sekä Suomi.fi-valtuuksia koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Suomi.fi-verkkopalvelussa osoitteessa www.suomi.fiAvautuu uuteen ikkunaan. ja DVV:n kirjaamossa.

Suomi.fi-viestejä hyödyntävien asiakasorganisaatioiden osalta henkilötietojen käsittelystä on kerrottu asiakasorganisaatioiden julkaisemilla tietosuojaselosteilla. Suomi.fi-viestejä hyödyntävät asiakasorganisaatiot voit tarkistaa Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Tutustu DVV:n yleiseen tietosuojainformaatioon.Avautuu uuteen ikkunaan.