suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Ympäristönsuojelu, ympäristöluvat ja ilmoitukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi asetuksessa määritellyt tietyt teolliset toiminnot, energiantuotanto, eläinsuojat, jakeluasemat ja jätteen ammattimainen käsittely.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvanvaraiset toiminnot

Ympäristölupaa edellytetään YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN 1. §:SSÄ MAINITUILTA TOIMINNOILTA. Ympäristölupa on lisäksi haettava:

•toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta;

•jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista;

•toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;

•jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn;

•öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.

Luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Poikkeus luvanvaraisuudesta

Ympäristölupaa ei tarvita ympäristönsuojelulain 30 §:ssä ja 30 a §:ssä mainituille toiminnoille eikä ilmoituksenvaraisille toiminnoille.

Toimi näin

Lupakäsittelyn vaiheet

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Euran ja Säkylän kuntien alueella ympäristöluvan käsittelevä viranomainen on Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Luvan antamisen jälkeen lupapäätökseen tyytymätön voi valittaa luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan valvonta

Laitoksia ja yrityksiä, joiden toimintaan on myönnetty ympäristölupa, valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo ensisijaisesti niitä yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut valtion viranomainen. Ympäristötoimisto valvoo yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut ympäristölautakunta.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Eura, Huittinen, Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 14.10.2020