suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Ympäristöilmoitus / Meluilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle. Ympäristöhaittaa aiheuttavia toimintoja ovat jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, tilapäinen melu ja tärinä, koeluonteinen toiminta, poikkeukselliset tilanteet, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen. Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuk ...

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Eräiden jätteiden hyödyntämistä koskevan ilmoituksen jättämiselle ei ole säädetty aikarajaa. Hyödyntäminen voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun ilmoitus on tallennettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tulee tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muut ilmoitukset tehdään viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti. Toiminta voidaan aloittaa 30 päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskeva ilmoitus on kuitenkin jätettävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti, kunhan viranomaiselle lähetetään kirjallinen raportti välittömästi poikkeustilanteen jälkeen.

Ilmoituslomakkeen löydät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Viranomainen perii ilmoituksen käsittelystä maksun.

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Lisätietoja saat kunnan ympäristön suojeluviranomaiselta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ja aluehallintovirastosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Toistaiseksi tai määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Palvelun toteuttaa

Laihian kunta

Palvelusta vastaa

Laihian kunta
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022