suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kaupunki huolehtii tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Myös yksityinen maanomistaja voi hakea yleiskaavan muuttamista.

Maanomistajalla tai -haltijalla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa oikeutta saada hakemuksensa mukaista yleiskaavaa vaan asia on kaupungin harkinnassa sillä kaavan sisällöstä vastaa kaupunki ja kaavan sisältö ratkaistaan kaavaprosessissa.

...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Voit osallistua yleiskaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä. Tarvittaessa kaavan nähtävillä pidoista ilmoitetaan kyläyhdistyksille sähköisesti, mikäli mahdollista.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Mikäli suunnittelet aloitetta yleiskaavan muuttamiseksi, kannattaa olla ensin yhteydessä kaavoitukseen (ensisijaisesti kaavoituspäällikkö). Voi käydä ilmi, että esim. yleiskaavan muuttaminen ei olekaan tarpeen tai aloite ei sovi ympäristöön, kaupungin omiin suunnitelmiin, tavoitteisiin tai strategioihin. Yleiskaavan muutoshakemus toimitetaan allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon.

Yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Yleiskaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 7.12.2023