suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavojen laatiminen on kunnan tehtävä. Yleiskaavassa määritellään maankäyttö koko kaupungin ja kaupunginosan tasolla. Kiteellä yleiskaavoituksesta vastaa hallintokeskuksen alainen maankäyttöyksikkö. Yleiskaava on strateginen suunnitteludokumentti, joka ohjaa kaupungin maankäyttöä mahdollistaen ja edistäen tavoiteltua kehitystä.

Yleiskaava on keskeinen alueiden käytön kehittämisväline. Se on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan alueiden käytön pääperiaatteet kaupungissa. Sen tehtävänä on ohjata kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä, liikenneverkkoa, asemakaavoitusta sekä myös suoraan rakentamista esim. kylä- tai ranta-alueella. Yleiskaavassa määritellään siis esimerkiksi rakennetaanko alueet pääasiassa kerros- vai pientaloalueina sekä missä sijaitsevat elinkeinotoiminnan alueet, virkistysalueet ja suojelualueet sekä millainen on liikenneverkon rakenne.

Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Kaavakartta ja kaavamääräykset muodostavat varsinaisen juridisen kaavan. Lisäksi kaava-asiakirjoihin kuuluvat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja erilliset selvitykset, joita voidaan laatia tarpeen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä kaavan eri vaiheissa sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Se laaditaan riittävän aikaisessa vaiheessa kaavan valmistelua ja sitä täydennetään tarpeen mukaan kaavaprosessin kuluessa. Kaavan tarkoitus ja merkitys määrittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman laajuuden.

Kaavaluonnos laaditaan kaavaprosessin alkuvaiheessa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jotta osalliset voivat lausua siitä mielipiteensä.

Kaavaselostus on kaavan valmistelun aikana laadittava asiakirja, jossa kerrotaan mm. alueen historiasta, nykyoloista, suunnittelun tavoitteista, vaihtoehdoista, kaavan vaikutuksista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä kerrotaan valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö.

Kaavaehdotus on lähes valmis kaava, joka asetetaan virallisesti nähtäville kaavaprosessin loppuvaiheessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osalliset sekä kunnan jäsenet voivat jättää kaavaehdotuksesta muistutuksia. Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, mikäli muistutusten ja lausuntojen takia siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Yleiskaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös erilaiset yhteisöt kuten mm. asukas-, kiinteistö- ja ympäristöyhdistykset sekä viranomaistahot. Käytännössä osallinen on jokainen, joka itsensä osalliseksi katsoo.

Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osallistuminen kaavoitukseen -osiosta. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Yleensä kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kiteen kaupungin internet-sivuilla ja paikallislehdissä.

Voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa ottamalla yhteyttä Kiteen maankäyttöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 10.8.2020