suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Toimi näin

Avustushakemuksen voi täyttää verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella ja lähettää eteenpäin sähköisen asiointilomakkeen liitteenä. Hakemuksen voi myös lähettää postitse Pirkanmaan ELY-keskukseen, jossa hakemukset vastaanotetaan keskitetysti.

Toimita hakemuksen liitteenä

- rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä/yksityistie)

· pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty

· suunnitelma-asiakirja (työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, suunnitelmakartta)

Tarvittaessa toimitettavat liitteet

· aukkolausunto (silta- tai rumpuaukon mitoitukseen liittyvä asiantuntijalausunto)

· muut luvat, suostumukset ja lausunnot tarvittaessa

Siltasuunnitelmat ja A3-kokoa suuremmat liitteet toimitetaan ensisijaisesti 1 kpl paperisena ja 1 kpl sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 2 kpl paperisena.

Parantamisavustuksen hakemiselle ei ole erityistä määräaikaa. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä hakemus viimeistään kesäkaudella ennen suunniteltua töiden tekemisvuotta.

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoitus on avustuspäätöksen liitteenä. Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero, tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakan kilpailuttamisessa on noudatettava hankintasäännöksiä.

Liikenneviraston ohjeesta "Yksityisteiden valtionavustukset" löytyy lisätietoa ja ohjeita yksityisteiden valtionavustusasioista ja hakemusmenettelystä.

Lisätietoa saat myös kunnossapidon ja parantamisen ohjekorteista, joissa perehdytään yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Hae avustuksen maksatusta pääsääntöisesti sähköisesti ELY-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilöille-lomakkeen liitteenä osoittamalla hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Voit lähettää lomakkeen myös postitse KEHA-keskukseen (KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue/Yksityistiet, PL 136, 33101 Tampere).

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Avustusta ei voi myöntää jälkikäteen.

Avustusta myönnetään pääasiassa tien ja siltojen vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

•huonokuntoiset sillat ja tierummut

•tulva- ja routavauriot

•liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen

•tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla 75 %. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 16.10.2020