suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Vesiviljelyeläinten terveyslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Toimijoilla, jotka kasvattavat vesiviljelyeläimiä (kalat, ravut, simpukat) elintarvikkeeksi, jatkokasvatukseen tai istutettavaksi, tulee eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta olla toiminnalleen terveyslupa. Myös perkaamoilla tulee olla terveyslupa, jos siellä perataan viljeltyjä kaloja, jotka ovat peräisin helposti leviävän eläintaudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta tai rajoitusvyöhykkeeltä. Suomessa on tällä hetkellä VHS-taudin vuoksi perustettu rajoitusalue Ahvenanmaalla, sekä IHN-taudin vuoksi perustettuja rajoitusvyöhykkeitä. Manner-Suomessa sijaitsevien pitopaikkojen terveyslupa haetaan Ruokavirastosta. Ahvenanmaalla sijaitsevien pitopaikkojen terveyslupaa haetaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Terveyslupaa ei vaadita:

  1. Jos vesieläimiä kasvatetaan ihmisravinnoksi vain omaan käyttöön tai vain vähäisessä määrin suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisessa vähittäisliikkeessä kuluttajille myytäväksi. Ruokakalan kasvatus voidaan katsoa vähäiseksi jos rehun käyttö on alle 2000 kg vuodessa kuivarehuna tai sitä vastaava määrä muuta rehua, tai kalan lisäkasvu on alle 2000 kg vuodessa. Ruokarapujen kasvatus katsotaan vähäiseksi, jos niitä tuotetaan vuodessa vähemmän kuin 2000 kappaletta. Lisäksi vähäisessä määrin vesieläimiä ihmisravinnoksi kasvattavan toimijan on siis myytävä eläimet joko suoraan tai yhden paikallisen välikäden kautta lopulliselle kuluttajalle. Mikäli nämä molemmat vaatimukset toteutuvat, ei lupaa tarvitse hakea.

2. Jos koristevesieläimiä kasvatetaan altaissa tai akvaarioissa, joiden vesi ei koskaan ole suorassa yhteydessä luonnonvesiin ja jonka puhdistamatonta vettä ei päästetä mereen tai vesistöihin.

3. Jos kaloja tai rapuja pidetään onkilammikoissa, eivätkä ne koskaan päädy lammikoista edelleen kasvatettavaksi tai istutuksiin.

4. Jos simpukoita kasvatetaan veden puhdistusta varten.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeen sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimi näin

Lomakkeet luvan hakemiseksi löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

Hakemuksessa on ilmoitettava toimijan kotipaikka ja yhteystiedot sekä niiden pitopaikkojen yhteystiedot, joissa harjoitettavaa toimintaa hakemus koskee. Hakemukseen on liitettävä kuvaus toiminnasta sekä jokaista pitopaikkaa ja perkaamoa koskeva kirjallinen kuvaus siitä, miten pitopaikassa tai perkaamossa ennalta ehkäistään, seurataan ja torjutaan eläintauteja (omavalvonnan kuvaus). Perkaamon toimintaa koskevaan omavalvonnan kuvaukseen on myös liitettävä yksityiskohtainen kuvaus toiminnassa syntyvien jätteiden ja jätevesien käsittelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, jos omavalvonta katsotaan riittäväksi eläintautien havaitsemiseksi ja seuraamiseksi sekä niiden leviämisen estämiseksi tai vähentämiseksi, toiminta täyttää eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 21 §:ssä säädetyt vaatimukset luettelon pitämisestä ja toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa eläintautien leviämisestä. Lupa tulee olla voimassa ennen toiminnan aloittamista ja lupatiedot tulee pitää ajan tasalla.

Palvelu on maksullinen.

Maksu peritään Ruokaviraston hinnaston mukaisesti.


Määräaika

Luvan tulee olla voimassa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Noin kuukausi

Voimassaoloaika

Myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Muut vastuuorganisaatiotAhvenanmaan maakunnan hallitus
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 18.12.2019