suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vesitalouslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vesitaloushankkeelle tai sen muuttamiselle tulee hakea lupa hankealueella toimivalta aluehallintovirastolta (AVI). Vesilain mukaisia lupahakemuksia käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa. Etelä-Suomen AVI hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ja Pohjois-Suomen AVI Lapin alueen vesitalouslupa-asiat.

Luvan tarve määritellään vesilain 3 l ...

Toimi näin

  1. Varmista tai selvitä, vaatiiko suunnittelemasi hanke vesilain mukaisen luvan.
  2. Laadi valtioneuvoston asetuksen kriteerit täyttävä ja viranomaisen ohjeiden mukainen lupahakemus ja toimita se aluehallintovirastolle hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua aloitusajankohtaa. Etenkin puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn voivat pidentää hakemuksen käsittelyaikaa jopa useita kuukausia. Tarkempia ohjeita hakemuksen laatimiseen löydät muun muassa aluehallinnon asiointipalvelusta, jossa hakemus voidaan myös laatia sekä lähettää käsittelyyn sähköisesti. Asiointipalvelussa voi myös seurata hakemuksen käsittelyketjua. Mikäli asiointi sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa käsiteltäväksi myös sähköpostitse. Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet myös paperisina. Lupaviranomainen voi myös muuten erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Hakemusasiakirjat toimitetaan sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella hanke toteutetaan.
  3. Mikäli lupaviranomainen pyytää täydentämään hakemusta toimita pyydetyt täydennykset viranomaisen asettamaan määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa
  4. Kun riittävät tiedot hankkeesta ja sen vaikutuksista ovat koossa, lupaviranomainen viranomainen antaa hakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen ja kuulutettavat asiakirjat lupatietopalvelussa vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Asianosaiset saavat kuulutuskirjeen. Merkittävistä hakemuksista ilmoitetaan myös toiminnan vaikutusalueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutusaikana viranomainen pyytää hakemusasiasta lausunnot vesilain tarvittavilta viranomaisilta ja muilta tahoilta.  
  5. Kuulutusajan päätyttyä lupaviranomainen toimittaa hakijalle hakemusasiasta saapuneet lausunnot ja muistutukset, joihin hakijalla on mahdollisuus antaa vastineensa selityspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä.  
  6. Viranomainen toimittaa päätöksen luvan hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Hankkeen vaikutusalueen asianosaiset saavat päätöskuulutuksen tiedoksi kirjeitse. Jos päätöksessä on myönnetty hankkeelle lupa, luvanhaltijan tulee noudattaa päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  
  7. Lupaviranomaisen antama päätös on lainvoimainen vasta valitusajan päätyttyä, ellei päätöksestä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vesitalousluvan myöntämisen edellytykset on esitetty vesilain 3 luvun 4 §:ssä.

Lupahakemuksen laatijalla on oltava hankkeen laatu, laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus hakemuksen laatimiseksi. Tarvittaessa käytä hakemuksen laatimiseen konsulttia.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu hakemus on asian ratkaisemisen kannalta puutteellinen, luvan hakijan tulee pyynnöstä täydentää hakemusta asetettuun määräaikaan mennessä. Hakemus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää tutkimatta.


Käsittelyaika

Vesilain mukaisten lupahakemusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastossa on 9 kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 13.9.2021