suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vesistösidonnainen korvausasia

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Aluehallintoviraston lupaharkintaan sisältyy luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvien vesistösidonnaisten vahinkojen ja edunmenetysten tarkastelu sekä tarvittaessa korvausten määrääminen ilman haitankärsijän vaatimusta. Korvausta muusta kuin luvan mukaisesti aiheutetusta vahingosta voi vaatia lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai erillisenä vesilain (VL) tai ympäristönsuojelulain (YSL) perusteella.

Aluehallintovirasto ei voi tutkia lainvastaisesti aiheutettuja edunmenetyksiä eikä henkilövahinkoja. Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan vesistösidonnaisia korvausvaatimuksia:

 • korvaukset ympäristönsuojelulain tarkoittamasta vesipäästöstä aiheutuvasta pilaantumisesta
 • korvaukset vesilain mukaisesta edunmenetyksestä.

Korvausvaatimusta edellytetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Korvausvaatimusta edellyttää vesilaki (VL):

 • vanhat vahingot (kun luvan tarvekynnyksen ei alun perin oletettu ylittyvän)
 • ennakoimattomat vahingot (kun lupamenettelyssä edunmenetystä ei ole ennakoitu)
 • edunmenetys, jonka aiheuttaneeseen toimenpiteeseen ei vaadita vesilain mukaista lupaa
 • häiriötilanteesta aiheutuneet edunmenetykset (vesijohdon, viemärin tms. virheellisestä toiminnasta aiheutunut edunmenetys; lukuun ottamatta ylivoimainen esteestä aiheutuneet)
 • ennalta arvaamattomat vahingot (esim. rakennelman sortumisesta aiheutunut vahinko)
 • vesistössä kulkemisen yhteydessä aiheutuneet vahingot väylässä tai rannassa olevalle omaisuudelle.

Korvausvaatimusta edellyttää ympäristönsuojelulaki (YSL) :

 • aiemmin syntyneet vahingot (kun toiminnasta on aiheutunut vahinkoa ennen lupa-asian ratkaisemista)
 • ennakoimattomat vahingot (vahingosta, jota ympäristölupaa myönnettäessä ei ollut ennakoitu)
 • luvasta poiketen aiheutetut vahingot (ns. ennakoimattomien vahinkojen yhteydessä).

Lupaviranomainen voi erityistilanteissa määrätä hankittavaksi asian ratkaisemisen kannalta erityistä selvitystä.

Korvaukset määrätään kertakorvauksina tai toistuvaiskorvauksina toiminnasta ja aiheutuvasta vahingosta riippuen.

Toimi näin

Lupaviranomainen määrää korvaukset lupakäsittelyn yhteydessä ilman korvausvaatimustakin, mikäli katsoo luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvan vahinkoa tai edunmenetystä. Asianosaisella on kuitenkin lupakäsittelyn yhteydessä myös mahdollisuus toimittaa asiaa koskeva oma korvausvaatimuksensa lupaviranomaiselle. Korvausvaatimus on suositeltavaa toimittaa lupaviranomaiselle hakemuksesta tiedottamisen yhteydessä, kun asianosaisille on varattu mahdollisuus tehdä hakemuksesta muistutuksia.

Mikäli kyse on muusta kuin lupahakemuksen yhteydessä käsiteltävästä korvausasiasta, toimita aluehallintovirastoon erillinen korvausvaatimus. Suositeltavaa on ensin selvittää, onko korvauksesta mahdollista sopia hankkeesta vastaavan tai toiminnanharjoittajan kanssa.

Ilmoita korvausvaatimuksessasi perustietojen lisäksi

 • mihin asianosaisuutesi perustuu (esim. kiinteistötiedot)
 • keneen kohdistat vaatimuksesi (nimi ja yhteystiedot)
 • hanke tai toiminta, jota vaatimus koskee (mahdolliset lupatiedot)
 • tarkka korvausvaatimuksesi ja miten se muodostuu (vahinkoaika, vahinkolaji)
 • perustelut vaatimuksellesi.

Huomaa, että vesilain mukaisissa korvausasioissa rahakorvauksen sijaan voidaan joskus määrätä toimenpide.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaiseen korvaukseen muodostuu pääsääntöisesti maa- tai vesialueen omistuksen kautta. Eräissä tapauksissa korvausta voidaan kuitenkin määrätä myös vesistön yleiskäytön perusteella. Korvauksen saaminen kuitenkin aina edellyttää asianosaisuutta ja puhevalta on vain vahingonkärsijällä.

Korvauksista säädetään vesilain ja ympäristönsuojelulain 13 luvuissa. Säännöksissä on vahinkolajit, korvattavat edun menetykset ja muu korvauksiin sovellettava lainsäädäntö (ympäristövahinkojen korvaamisesta annettu laki, vahingonkorvauslaki, lunastuslaki).

Vesilain perusteella korvauksia on määrätty muun muassa käyttöoikeuksien perustamisesta, kalatalousvahingoista, virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä tai vettymisvahingoista. Vesistön pilaantumista koskevien ympäristölupa-asioiden käsittelyn yhteydessä kyse on ollut erityisesti vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen sekä virkistys- tai vedenhankintakäyttömahdollisuuksiin. Ensisijaisesti edunmenetykset ja vahingot pyritään kuitenkin ehkäisemään lupamääräysten avulla, joten korvausten määrääminen on käymässä yhä harvinaisemmaksi.

Maksua ei peritä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta vireille pannun asian käsittelystä saadaan periä maksu, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020