suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vesistösidonnainen korvausasia

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintoviraston lupaharkintaan sisältyy luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvien vesistösidonnaisten vahinkojen ja edunmenetysten tarkastelu sekä tarvittaessa korvausten määrääminen ilman haitankärsijän vaatimusta. Korvausta muusta kuin luvan mukaisesti aiheutetusta vahingosta voi vaatia lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai erillisenä vesilain (VL) tai ympäristönsuojelulain (YSL) perustee ...

Toimi näin

Lupaviranomainen määrää korvaukset lupakäsittelyn yhteydessä ilman korvausvaatimustakin, mikäli katsoo luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvan vahinkoa tai edunmenetystä. Asianosaisella on kuitenkin lupakäsittelyn yhteydessä myös mahdollisuus toimittaa asiaa koskeva oma korvausvaatimuksensa lupaviranomaiselle. Korvausvaatimus on suositeltavaa toimittaa lupaviranomaiselle hakemuksesta tiedottamisen yhteydessä, kun asianosaisille on varattu mahdollisuus tehdä hakemuksesta muistutuksia.

Mikäli kyse on muusta kuin lupahakemuksen yhteydessä käsiteltävästä korvausasiasta, toimita aluehallintovirastoon erillinen korvausvaatimus. Suositeltavaa on ensin selvittää, onko korvauksesta mahdollista sopia hankkeesta vastaavan tai toiminnanharjoittajan kanssa.

Ilmoita korvausvaatimuksessasi perustietojen lisäksi

  • mihin asianosaisuutesi perustuu (esim. kiinteistötiedot)
  • keneen kohdistat vaatimuksesi (nimi ja yhteystiedot)
  • hanke tai toiminta, jota vaatimus koskee (mahdolliset lupatiedot)
  • tarkka korvausvaatimuksesi ja miten se muodostuu (vahinkoaika, vahinkolaji)
  • perustelut vaatimuksellesi.

Huomaa, että vesilain mukaisissa korvausasioissa rahakorvauksen sijaan voidaan joskus määrätä toimenpide.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaiseen korvaukseen muodostuu pääsääntöisesti maa- tai vesialueen omistuksen kautta. Eräissä tapauksissa korvausta voidaan kuitenkin määrätä myös vesistön yleiskäytön perusteella. Korvauksen saaminen kuitenkin aina edellyttää asianosaisuutta ja puhevalta on vain vahingonkärsijällä.

Korvauksista säädetään vesilain ja ympäristönsuojelulain 13 luvuissa. Säännöksissä on vahinkolajit, korvattavat edun menetykset ja muu korvauksiin sovellettava lainsäädäntö (ympäristövahinkojen korvaamisesta annettu laki, vahingonkorvauslaki, lunastuslaki).

Vesilain perusteella korvauksia on määrätty muun muassa käyttöoikeuksien perustamisesta, kalatalousvahingoista, virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä tai vettymisvahingoista. Vesistön pilaantumista koskevien ympäristölupa-asioiden käsittelyn yhteydessä kyse on ollut erityisesti vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen sekä virkistys- tai vedenhankintakäyttömahdollisuuksiin. Ensisijaisesti edunmenetykset ja vahingot pyritään kuitenkin ehkäisemään lupamääräysten avulla, joten korvausten määrääminen on käymässä yhä harvinaisemmaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020