suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Vesihuollon luvat ja valvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Talousvesi

Kunnan ympäristönsuojelutehtäviin talousveden (puhtaan veden) osalta kuuluu vesihuoltolain mukainen vesijohtoverkostoon liittymisen valvonta ja liittymisvelvollisuuden vapautushakemusten käsittely. Ympäristöterveydenhuolto valvoo talousveden laatua ja neuvoo mm. kaivovesinäytteiden otossa. Vesihuoltolaitos tekee vesijohdon liittymissopimuksia vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-a ...

Toimi näin

Jäteveden käsittelyn puhdistustason saavuttamiseksi on rakennettava tai asennettava jäteveden käsittelyä varten puhdistuslaitteisto. Puhdistuslaitteiston rakentamisvaatimus koskee heti uudis- ja korjausrakentamista. Vanhoilla kiinteistöillä, joilla muodostuu talousjätevettä, puhdistuslaitteisto on rakennettava käyttökuntoon 31.10.2019 mennessä.

Tavanomaisia jäteveden kiinteistökohtaisia puhdistuslaitteita ovat eri valmistajien laitepuhdistamot sekä saostuskaivot ja imeytyskenttä tai maasuodatin. Jäteveden väliaikaista varastointia varten, tavallisesti vähäisille jätevesimäärille, voidaan asentaa myös umpisäiliö. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamista järjestelmästä on lain mukaan teetettävä pätevän suunnittelija laatima suunnitelma sekä käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka toimitetaan toimenpideilmoituksen kera rakennustarkastajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Vedenottamo

Vedenottamoita ovat julkisyhteisöjen, yritysten ja yksityisten kiinteistöjen/kansalaisten ottamot pumppaamoineen. Vedenottamoja ovat tavallisesti pohjavesikaivot, rengaskaivot ja porakaivot, sekä pintavesiottamot joesta, järvestä tai merestä.

Pintaveden ottaminen

Jokaisella on oikeus muuten kuin pysyvästi ottaa vettä tai jäätä henkilökohtaista tarvetta varten vesistöstä. Muusta vedenotosta ei saa aiheutua vesilain 3:2 §:ssä tarkoitettuja haitallisia seurauksia.

Pohjaveden ottaminen

Pohjaveden ottamiseen kotitarpeisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin omalta maalta ei pääsääntöisesti tarvita lupaa. Aluehallintoviraston lupa pohjaveden ottamiseen tai pohjaveden oton lisäämiseen tarvitaan kuitenkin mm., jos pohjavedenottamo on:

•suunniteltu vähintään 250 m3/vrk käsittävän vesimäärän ottamiseen ottamisesta aiheutuu toisen pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen

•ottamisesta aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen väheneminen, pohjavesiesiintymän muu huonontuminen tai toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen

•pohjavettä on tarkoitus ottaa toisen maalle rakennettavasta ottamosta

Vesijohdon tai viemärin sijoittaminen toisen maalle

Kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen maalleen, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin sisältyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Jos sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää rakennusvalvontaan tehdyn hakemuksen jälkeen Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.

Mikäli johdon sijoittamista ratkaistaan useamman kunnan alueella, ratkaisee sijoittamisasian Aluehallintovirasto.

Palvelun toteuttaa

Säkylän kunta

Palvelusta vastaa

Säkylän kunta
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 14.10.2020