suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Valtion vastuuseen perustuva vahingonkorvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtion virkamiehen tai viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä voi aiheutua vahinkoa, josta valtio vastaa vahingonkorvauslain (412/1974) tai jonkin erityislain nojalla.

VALTIOKONTTORI KÄSITTELEE PÄÄSÄÄNTÖISESTI SEURAAVIA VAHINKOJA

  • Tosiasiallisessa hallintotoiminnassa aiheutunut vahinko
  • Julkisen vallan käyttämisessä aiheutunut vahinko
  • Tuottamuksesta riippumattomaan ankaraan vastuuseen ...

Toimi näin

Korvausta voi hakea Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lomaketta käyttäen tai vapaamuotoista hakemusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Missä tilanteissa vahingonkorvaus voidaan myöntää

1. Valtion korvausvastuu julkisen vallan käytössä:

Julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan hallintotoimintaa, jossa on kysymys etujen ja oikeuksien myöntämisestä tai velvoitteiden asettamisesta ja pakottamisesta. Julkisen vallan käyttöä on esimerkiksi viranomaisen päätöksenteko sekä välitön vallan käyttö, esimerkiksi poliisin voimakeinot sekä tietyt toimet vankeinhoidossa.

Julkista valtaa käytettäessä virheellä tai laiminlyönnillä aiheutettu vahinko tulee korvattavaksi vain siinä tapauksessa, että toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Tämä rajoittaa julkisen vallan käyttöön liittyvää korvausvastuuta korottaen korvausvelvollisuuteen johtavaa tuottamuksen astetta.

2. Valituskelpoisella päätöksellä aiheutettu vahinko:

Julkisen vallan käyttöä on myös lakiin perustuvia etuja, oikeuksia tai velvollisuuksia koskevien päätösten tekeminen. Tällaiseen päätökseen viranomaisen on liitettävä muutoksenhakuohjeet.

Jos vahinko on aiheutettu valituskelpoisella päätöksellä, vahinkoa kärsineen tulee hakea siihen muutosta, jotta hänen oikeutensa vahingonkorvaukseen säilyisi. Jos muutoksenhaku laiminlyödään ilman pätevää syytä, mahdollisuus vaatia julkisyhteisöltä vahingonkorvausta menetetään. Menettämisen edellytyksenä on, että muutoksenhaulla olisi ollut mahdollista välttää vahingon aiheutuminen.

Tuomioistuimen päätöksestä aiheutunutta vahinkoa ei voida korvata jos päätös on jäänyt lopulliseksi.

3. Valtion korvausvastuu tosiasiallisesta hallintotoiminnasta:

Valtio vastaa tosiasiallisessa hallintotoiminnassa aiheutuneesta vahingosta muiden työnantajien tapaan. Kun valtioon virka- tai muussa palvelussuhteessa oleva henkilö on aiheuttanut vahingon virheellään tai laiminlyönnillään tällaisen toiminnan yhteydessä, vastuu kanavoituu valtiolle. Korvausvastuu voi syntyä valtiolle myös silloin, kun on mahdotonta osoittaa yksittäisen julkisyhteisön toimielimen tai työntekijän huolimattomuus.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Valtiokonttori

Palvelusta vastaa

Valtiokonttori
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 23.2.2023