suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vakuuksien vastaanotto ja suoritus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vakuuden asettamista aluehallintovirastolle (AVI) koskevia aineellisia säännöksiä on useassa eri laissa, mm. vesilaissa, lunastuslaissa ja merilaissa. Myös viranomaisten päätöksissä voidaan asettaa vakuutta koskeva määräys.

Vakuus voi olla eri muotoista, esimerkiksi rahaa tai omavelkainen pankkitakaus. Vakuus asetetaan aluehallintoviraston lukuun.

Toimi näin

Tee aluehallintovirastolle (AVI) kirjallinen hakemus vakuuden asettamisesta. Toimita hakemus oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Liitä hakemukseen jäljennös siitä viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksestä, johon vakuuden asettaminen perustuu. Mikäli perusteena ei ole mitään päätöstä, anna selvitys vakuuden asettamisen perusteesta.

Hakemuksen vakuuden asettamisesta voit tehdä vapaamuotoisesti tai aluehallintoviraston lomakkeella.

Kirjaa hakemukseen vakuuden asettajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero), asetettava vakuus, vakuuden asettamisen peruste, mahdolliset lisätiedot sekä mahdollinen erillinen laskutusosoite ja oma viitetieto.

Siirrä rahana maksettava vakuus aluehallintoviraston tilille. Tilisiirron viestiksi tulee kirjoittaa teksti vakuustalletus sekä mahdollisesti muita yksilöintitietoja. Aluehallintovirastojen tilinumerot ovat vakuuden asettamislomakkeessa.

Mikäli vakuus on jotain muuta kuin rahaa, aluehallintovirasto arvioi hyväksyykö se vakuuden. Hyväksyttävänä muuna vakuutena tulee yleensä kyseeseen omavelkainen pankkitakaus. Alkuperäinen takaussitoumus on toimitettava aluehallintovirastolle.

Kun sekä vakuudenasettamishakemus että vakuussumma ovat saapuneet aluehallintovirastoon, varat talletetaan pankkiin omalle tililleen. Mikäli annettu vakuus on takaus, aluehallintovirasto säilyttää alkuperäisen takaussitoumuksen. Vakuuden asettajalle lähetetään tiedoksi päätös vakuuden vastaanottamisesta, jossa myös kerrotaan, millaisin edellytyksin vakuus vapautuu.

  • Vakuuden vapauttaminen

Vakuuden asettajan on itse kirjallisesti pyydettävä vakuuden vapauttamista ja esitettävä selvitys edellytysten täyttymisestä. Vakuuden vapauttamisen edellytykset riippuvat siitä perusteesta, jonka nojalla vakuus on asetettu. Esimerkiksi tietyissä tapauksissa vakuuden asettajan tulee antaa aluehallintovirastolle selvitys viranomaisen tai oikeuden päätöksen tulosta lainvoimaiseksi (mm. vesilaki 3 luku 17 §, 11 luku 20 §, 15 luku 7 §, ympäristönsuojelulaki (86/2000) 69 §, ympäristönsuojelulaki (527/2014) 127 § ja lunastuslaki 84 §).

Huomaa, että vakuuden vapauttaminen voi myös olla riippuvainen muun viranomaisen vakuuden vapauttamista koskevasta päätöksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vakuudelle on oltava laissa tai päätöksessä mainittu syy.

Palvelu on maksullinen.

Jos vakuuden antaminen liittyy muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu, ei tallettamisesta peritä suoritemaksua. Vakuuden vapauttamisesta ei peritä erikseen suoritemaksua. Jos vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Laissa tai viranomaisen päätöksessä voi olla vakuutta koskevia määräaikoja.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Vakuus on asetettuaan voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin laki tai päätös edellyttää.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020