suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Tukesilta. Laitoksen toiminnan laajuus määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan.

Teollisella käsittelyllä ja varastoinnilla tarkoitetaan vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien mitä tahansa valmistusta, käyttöä, käsittelyä ja varastointia, lukuun ottamatta kuljetusketjun vaihtumiseen liittyvää tilapäistä säilytystä. Teollinen käsittely ei ole toimialasta riippuva. Teollista käsittelyä ja varastointia tapahtuu sekä isoissa sellutehtaissa ja öljynjalostamoilla että konepajoilla ja pintakäsittelylaitoksilla. Teollisella käsittelyllä ei tarkoiteta vain kemikaalien reagointia, vaan siihen kuuluu myös kemikaalin yksinkertainen astiasta toiseen siirto ja kaikki vastaava toiminta. Varastointi voi tapahtua kiinteissä säiliöissä, siiloissa, irtosäiliöissä tai astioissa.

Koko laitoksen kaikki vaaralliseksi luokitellut kemikaalit katsotaan lupamielessä kokonaisuudeksi ja määrään lasketaan sekä prosessissa oleva määrä että varastossa oleva määrä. Säiliön tilavuudeksi katsotaan säiliön kokonaistilavuus.

Toimi näin

Selvitä toiminnan laajuus suhdelukulaskurin avulla. Mikäli toiminta suhdelukulaskennan perusteella edellyttää luvan hakemista Tukesilta, hae Tukesin säädöstietopalvelusta asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ja sieltä 8 § sekä asetuksen liite II. Näissä esitetään hakemuksen asiakirjavaatimukset. Mikäli toiminta on vähäistä, tee toiminnasta ilmoitus pelastuslaitokselle.

Tarvittaessa (laitoksessa paljon ja/tai erityisen vaarallisia kemikaaleja) laitoksen on laadittava myös toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, jonka sisältövaatimus on esitetty em. asetuksessa. Laatimisvelvoite perustuu kemikaalien määrään ja vaarallisuuteen, laatimisvelvoitteen saat myös selville suhdelukulaskurin avulla.

Toiminnan lopettamisesta (kokonaan tai osittain) on tehtävä ilmoitus Tukesille. Lopetetun laitoksen tai käytöstä poistetun osan rakenteet ja alueet puhdistetaan siten, ettei niistä voi aiheutua vahinkoja. Ilmoituksen perusteella Tukes kumoaa toiminnalle myönnetyt luvat. Myös toiminnan keskeyttämisestä vuotta pidemmäksi ajaksi on ilmoitettava Tukesille, samoin toiminnan harjoittajan muutoksista (Y-tunnus, nimenmuutos).

Kaikissa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava nimettynä vastuuhenkilö (käytönvalvoja). Käytönvalvoja huolehtii, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan tulee suorittaa Tukesin järjestämä pätevyyskoe.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että laitos täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, asetuksen (856/2012) turvallisuusvaatimukset ja että laitos on toimintaa koskevien standardien mukainen.

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille laajamittaisista, turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista ja toiminnanharjoittajan muutoksesta. Myös muutosilmoituksesta tehdään päätös, mutta käsittely on kevyempi. Todella merkittävistä, lähinnä uutta laitosta vastaavista muutoksista on tehtävä muutoslupahakemus.

Tukes tekee laitoksiin määräaikaistarkastuksia. Toiminnan laajuudesta (3 eri kategoriaa) riippuen tarkastusväli on 1 - 5 vuotta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava suomalainen y-tunnus tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 4.4.2022