suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Tukesilta. Laitoksen toiminnan laajuus määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan.

Teollisella käsittelyllä ja varastoinnilla tarkoitetaan vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien mitä tahansa valmistusta, käyttöä, käsittelyä ja varastointia, lukuun ottamatta ...

Toimi näin

Selvitä toiminnan laajuus suhdelukulaskurin avulla. Mikäli toiminta suhdelukulaskennan perusteella edellyttää luvan hakemista Tukesilta, hae Tukesin säädöstietopalvelusta asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ja sieltä 8 § sekä asetuksen liite II. Näissä esitetään hakemuksen asiakirjavaatimukset. Mikäli toiminta on vähäistä, tee toiminnasta ilmoitus pelastuslaitokselle.

Tarvittaessa (laitoksessa paljon ja/tai erityisen vaarallisia kemikaaleja) laitoksen on laadittava myös toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, jonka sisältövaatimus on esitetty em. asetuksessa. Laatimisvelvoite perustuu kemikaalien määrään ja vaarallisuuteen, laatimisvelvoitteen saat myös selville suhdelukulaskurin avulla.

Toiminnan lopettamisesta (kokonaan tai osittain) on tehtävä ilmoitus Tukesille. Lopetetun laitoksen tai käytöstä poistetun osan rakenteet ja alueet puhdistetaan siten, ettei niistä voi aiheutua vahinkoja. Ilmoituksen perusteella Tukes kumoaa toiminnalle myönnetyt luvat. Myös toiminnan keskeyttämisestä vuotta pidemmäksi ajaksi on ilmoitettava Tukesille, samoin toiminnan harjoittajan muutoksista (Y-tunnus, nimenmuutos).

Kaikissa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava nimettynä vastuuhenkilö (käytönvalvoja). Käytönvalvoja huolehtii, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan tulee suorittaa Tukesin järjestämä pätevyyskoe.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että laitos täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset ja asetuksen (856/2012) turvallisuusvaatimukset. Laitoksen tulee olla myös toimintaa koskevien standardien mukainen.

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille laajamittaisista, turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista ja toiminnanharjoittajan muutoksesta. Myös muutosilmoituksesta tehdään päätös, mutta käsittely on kevyempi. Todella merkittävistä, lähinnä uutta laitosta vastaavista muutoksista on tehtävä muutoslupahakemus.

Tukes tekee laitoksiin määräaikaistarkastuksia. Toiminnan laajuudesta (3 eri kategoriaa) riippuen tarkastusväli on 1 - 5 vuotta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava suomalainen y-tunnus tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 1.2.2024