suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Työlupa tiealueella työskentelyyn

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella ja edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, tarvitaan ELY-keskuksen lupa. Myös kertaluontoiset työt, kuten kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Liikenneviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen, alueurakan ja liikennekeskuksen alueella kohde sijaitsee.

Toimi näin

Hae työlupaa ensisijaisesti sähköisesti. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Saat sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta sähköpostiisi automaattisen vahvistuksen. Jos asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, ilmoita asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 1001XXXX).

Huomioi seuraavat asiat sähköisessä asioinnissa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen: tyoluvat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Sähköisen lomakkeen täyttäminen uudelleen lisätietotäydennyksen vuoksi pidentäisi hakemuksen käsittelyaikaa huomattavasti.

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

  • liikenteenohjaussuunnitelma karttamuodossa tai kohteeseen soveltuva periaatekuva
  • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
  • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
  • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne tienpitoviranomaista koskevat

Sähköisen asioinnin vaihtoehtona voit lähettää hakemuksen työkohteen sijainnista riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen (Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Pyyntö työajan jatkamiseen pitää tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä silloin muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskus suorittaa maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.

Liikenneviraston ohjeessa Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset sisältää vaatimukset tiellä työskentelevien turvallisuuspätevyyksistä sekä työntekijöiden turvavarusteista. Liikenteenohjaajien koulutukseen ja perehdytykseen ohje antaa selkeät vaatimukset. Tätä ohjetta pitää noudattaa kaikissa maanteillä tehtävissä töissä.

Luvanvaraisten töiden liikennejärjestelyistä on erillinen ohje.

Maanteillä ja tienrakennustyömaila tehtävissä luvanvaraisissa töissä on myös noudatettava Liikenneviraston ohjetta pätevyysvaatimuksista ja työturvallisuudesta. Ohjeessa on myös yhteenveto työmaalla käytettävien liikenteenohjauslaitteiden laatuvaatimuksia. Tarkat laatuvaatimukset on esitetty uusimassa ohjeen Sulku- ja varoituslaitteet -versiossa.

Liikennevirasto on laatinut maanteiden kunnossapitotöiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta erillisen ohjeen. Se sisältää yleisten teiden kunnossapitotöiden aikana noudatettavat toimintaperiaatteet liikenteen ohjaamisessa ja tiellä työskentelyssä sekä työturvallisuudessa.

Myös tienrakennustyömaiden liikennejärjestelyistä on Liikenneviraston laatima ohje. Ohje on tarkoitettu uuden tien rakentamiseen ja kevyeen ja raskaaseen rakenteen parantamiseen sekä siltojen rakentamiseen ja korjaamiseen.

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.


Määräaika

Työlupa on oltava ennen töiden aloittamista.

Käsittelyaika

Työluvan käsittely kestää noin kolme viikkoa.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä. Voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika luvan voimassaoloaikana. Jatkoajan pituus riippuu tehtävästä työstä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKeski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.7.2020