suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Terveyssosiaalityöpalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ter­veys­so­siaa­li­työn ta­voit­tee­na on an­taa po­ti­laal­le ja lä­hei­sil­le psy­ko­so­siaa­lis­ta tu­kea ja et­siä yh­des­sä po­ti­laan kans­sa kei­no­ja ja rat­kai­su­ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­seen ja jak­sa­mi­seen. So­siaa­li­työn­te­ki­jät ja – oh­jaa­jat ar­vioi­vat po­ti­las­koh­tai­ses­ti so­siaa­li­tur­vae­tuuk­sien ja pal­ve­lui­den tar­vet­ta ja avus­ta­vat tar­vit­taes­sa nii­den ...

Toimi näin

Sai­raa­las­sa so­siaa­li­työ pai­not­tuu eri ta­voin hoi­ta­van yk­si­kön teh­tä­vän mu­kaan. Jo­kai­sel­le osas­tol­le ja po­lik­li­ni­kal­le on ni­met­ty oma so­siaa­li­työn­te­ki­jä tai -oh­jaa­ja, jo­ka on ta­vat­ta­vis­sa ar­ki­päi­vi­sin vir­ka-ai­ka­na. Po­ti­las voi ot­taa yh­teyt­tä it­se tai hen­ki­lö­kun­nan vä­li­tyk­sel­lä. Käyn­nit ovat asiak­kail­le mak­sut­to­mia.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 4.1.2023