suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Talletusten vastaanotto ja ulosmaksu

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Sinulla on oikeus määrätyin edellytyksin tallettaa rahaa, arvopapereita tai muita asiakirjoja aluehallintoviraston (AVI) haltuun. Tallettamisella vapaudut maksun tai asiakirjan suoritusvelvollisuudesta ja myös koron maksamisvelvollisuus katkeaa.

Tallettamisen voit tehdä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai voitaisiin toimittaa.

Toimivaltainen aluehallintovirasto määräytyy pääsääntöisesti kotipaikan mukaan:

 • saajan (talletukseen oikeutetun) kotipaikan AVI
 • kiinteistön sijaintipaikan AVI
 • yhtiön kotipaikan AVI.

Tallettamista koskeva yleislaki on rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annettu laki. Mikäli jossakin muussa laissa on jonkin erityisen tapauksen varalta säädetty asiasta, noudatetaan kyseisen erityislain säännöksiä.

Lunastusmenettelyyn perustuvat maksutalletukset:

Lunastustoimituksen suorittaa maanmittaustoimisto. Toimituksessa voidaan määrätä, että lunastuskorvaus on talletettava aluehallintovirastoon (AVI). Tallettamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin maksutalletuslain mukaisissa tilanteissa.

Talletuksen nostoa voit hakea aluehallintovirastolta. Yleensä talletus on tehty tietyn henkilön nimiin. Nostoa hakevan henkilön on osoitettava oikeutensa talletukseen.

Jollei talletusta ole annettu pois kymmenen vuoden kuluessa tallettamisesta, tallettaja saa sen takaisin, vaikkei hän olekaan pidättänyt itselleen takaisinnosto-oikeutta. Tallettajan on kuitenkin vaadittava talletusta aluehallintovirastolta vuoden kuluessa mainitun määräajan päättymisestä. Muutoin talletus menee valtiolle.

Toimi näin

Talletus muodostuu kahdesta osasta: talletushakemuksesta aluehallintovirastolle ja varojen tallettamisesta aluehallintoviraston tilille.

Hakemuksen voit tehdä vapaamuotoisesti tai talletuslomakkeella.

Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • tallettajan tiedot (nimi, osoite, mahdollinen yhteyshenkilö, puhelinnumero)
 • kenelle talletus tehdään eli kuka saa nostaa varat (jos tiedossa niin nimi, osoite, mahdollinen yhteyshenkilö, puhelinnumero)
 • peruste tallettamiseen
 • rahamäärä tai muu talletus
 • ulosmaksuehdot
 • takaisinnosto eli pidättääkö tallettaja oikeuden ottaa talletus takaisin ennen kuin 10 vuotta kulunut
 • päiväys ja tallettajan allekirjoitus
 • mahdollinen erillinen laskutusosoite ja oma viitetieto.

Aluehallintovirastojen tilinumerot ja osoitteet löydät lomakkeesta.

Talletuksen nostaminen

Talletuksen nostoa voit hakea aluehallintovirastolta (AVI) kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella. Nostohakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakija (nimi, osoite, puhelinnumero, mahdolliset asiamiestiedot)
 • nostettava talletus (kuka on tallettanut, kenelle talletus on tehty, milloin ja kuinka paljon on talletettu, talletuksen peruste)
 • tilitiedot maksatusta varten (IBAN, BIC, tilinomistaja)
 • liitteeksi tapauskohtaista selvitystä.

Aluehallintovirasto tutkii hakemuksen ja tekee päätöksen siitä, onko hakijalla oikeus nostaa talletetut varat. Aluehallintovirasto lähettää hakijalle päätöksen. Varat korkoineen nostetaan omalta erilliseltä tililtä pankista ja siirretään aluehallintoviraston tilille, josta ne siirretään hakijan ilmoittamalle tilille.

Hakemusten käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Kenelle ja millä ehdoin

Talletukselle on oltava laissa mainittu syy. Jos se, jolla on toiselta saatavana rahaa, arvopapereita tai asiakirjoja, kieltäytyy vastaanottamasta suoritusta taikka hänen poissaolonsa, sairautensa tai muu sellainen syy estää suorituksen, suoritusvelvollisella on oikeus tallettaa suoritettava aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan.

Suoritusvelvollisella on sama oikeus, jos hän ei tiedä eikä ole velvollinen tietämään, kenelle suoritus on toimitettava tai kenellä kahdesta tai useammasta suorituksen vaatijasta on siihen oikeus.

Palvelu on maksullinen.

Jos talletuksesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Talletuksen ulosmaksusta tai osasuorituksesta ei peritä suoritemaksua. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2022 mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.2.2022