suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

 • Lupa tai muu velvoite
 • Ilomantsi
 • Julkinen palvelu

Ilomantsin kunta ratkaisee kaikki poikkeamispäätöstä koskevat hakemukset. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Päätöksen tekee kuntaympäristölautakunta.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla edellyttää poikkeamislupaa. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle ns. suunnittelutarvealueelle tarvitsee suunnittelutarveratkaisun. Myönteisen poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen lisäksi tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Toimi näin

Poikkeamislupa-/suunnittelutarvelupahakemukseen tarvittavat asiakirjat:

 • Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle ja hakijana on rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana. Valtakirja on liitettävä hakemukseen.
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta. Selvitys voi olla esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.
 • Kiinteistörekisterin karttaote, (2 kpl) jotka saat maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset, (2 kpl) jotka saat rakennusvalvonnasta.
 • Asemapiirustus, mittakaava 1:500/1:1000, 3 kpl
 • Naapurien kuuleminen
 • Tienpitäjän lupa liittymän rakentamiseen tai selvitys tieoikeudesta
 • Tarvittaessa muut asiakirjat: ote kaupparekisteristä

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kts. verkkosivu rakennusvalvonnan taksat


Määräaika

Lupapäätöksiä tekevä kuntaympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hakemusasiakirjat täydellisinä liitteineen tulee jättää teknisen osaston rakennusvalvontaan viimeistään kolme viikkoa ennen käsittelypäivää. Käsittelyaikataulua voi tiedustella tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 3.2.2022