suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

 • ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
 • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on 4-6 viikkoa.

Luvan käsittely alkaa, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu kaavoitukseen.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupungin kaavoituksesta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Suunnittelutarveratkaisua voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupungin sähköisen lupapalvelun kautta tai erillisellä lomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan kaavoitukseen.

Suunnittelutarveratkaisun vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • Hakemus
 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuuto, vuokrasopimus)
 • Virallinen karttaote/tonttikartta (Asemakaava tai yleiskaava-alueella kaavaotteet Osviitasta)
 • Asemapiirros
 • Selvitys naapurien kuulemisesta.

Suunnittelutarveratkaisua tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Suunnittelutarveratkaisu myönnetään, mikäli luvan myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset perusteet.

Palvelu on maksullinen.

Kaupungin hyväksymän hinnoittelun mukaisesti viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.


Määräaika

Suunnittelutarveratkaisua tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on 4-6 viikkoa. Luvan käsittely alkaa, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu kaavoitukseen.

Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 2.2.2022