suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealue edellyttää alueen kokonaisvaltaista suunnittelua, mutta rakentamista ohjataan asemakaavoituksen sijasta suunnittelu ...

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti osoitteessa: https://www.lupapiste.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Aina kun rakentaminen kohdistuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, kunnan on selvitettävä, sijaitseeko alue suunnittelutarvealueella. Rakennuspaikka voi sijoittua suunnittelutarvealueelle suoraan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tai se on voitu osoittaa suunnittelutarvealueeksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kunnan rakennusjärjestyksessä.

Kiteen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 3.2.2014. Suunnittelutarvealueen rajaus on voimassa 10 vuotta rakennusjärjestyksen voimaantulosta. Rakennettaessa suunnittelutarvealueella on ensin hankittava suunnittelutarveratkaisu hallintosäännön mukaisesti.

Tyypillisesti suunnittelutarvealueen perusteet liittyvät odotettavissa olevaan yhdyskuntakehitykseen, erityisiin ympäristöarvoihin tai rakennushankkeen ympäristöhaittoihin. Näiden arvioimiseksi rakennuspaikkaa ja sen lähiympäristöä tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi kyläalueena.

Suunnittelutarveratkaisun valmistelua ohjaavat soveltuvin osin poikkeamismenettelyä koskevat MRL:n ja MRA:n säännökset. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Ensisijaisia kuultavia osapuolia ovat kiinteistön rajanaapurit. Kun rakennuspaikka sijoittuu maantien varteen, ELY:n liikenne- ja infrastruktuurivastuualuetta on kuultava tienpitäjänä, kuten muita rakennuspaikan naapureita. Viranomaislausuntojen tarve riippuu rakennushankkeen luonteesta ja rakennuspaikasta.

Myönteisen suunnittelutarveratkaisu on lainvoimaisena tae rakennusluvan saamiselle. Suunnittelutarveratkaisu on kunnan laatima päätös, johon voidaan hakea muutosta valittamalla.

Palvelun toteuttaa

Kiteen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiteen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 2.5.2022