suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sisäministeriö

Sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA) hankerahoitus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sisäasioiden EU-rahastoja ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Rahastojen kautta ohjelmakaudella 2014–2020 pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta. Suomen arvioidaan saavan rahastojen kautta rahoitusta koko ohjelmakaudella yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Kummallekin rahastolle on laadittu koko ohjelmakauden kattava kansallinen ohjelma sekä sitä tarkentava kansallinen toimeenpano-ohjelma. Rahastoista myönnetään rahoitusta hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja tavoitteita. Ohjelmissa tavoitteita kuvataan erityistavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden avulla.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitetaan turvapaikkamenettelyn kehittämiseen ja vastaanoton tukemiseen, laillisen maahanmuuton ja kotoutumisen edistämiseen sekä paluuseen liittyviä toimia.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitetaan ulkorajavalvonnan ja viisumipolitiikan kehittämiseen liittyviä toimia sekä poliisiyhteistyön kehittämistä ja rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa edistäviä toimia.

Sisäasioiden rahastoista voidaan myöntää tukea hankkeisiin tai toimintaan pääsääntöisesti enintään 75 % hankkeen tai toiminnan tukikelpoisista kustannuksista. Sisäasioiden rahastoista myönnetään tukea joko hanketukena tai toimintatukena. Toimintatukena myönnetään vain operatiivista tukea, uudelleensijoittamistukea sekä siirtotukea. Rahoitusta myönnetään kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Toimi näin

Hausta ja järjestettävästä hakuneuvonnasta ilmoitetaan rahastojen verkkosivuilla www.eusa-rahastot.fi. Sisäministeriö järjestää haun ja niihin liittyviä neuvontatilaisuuksia pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Rahastojen verkkosivuilta löytyvät hakuohjeet sekä rahastojen kansalliset ohjelmat ja toimeenpano-ohjelmat. Ohjelmissa ja hakuohjeissa määritellään toimet, joihin rahoitusta voi hakea sekä muut ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä. Neuvontatilaisuuksissa hakijoita neuvotaan rahoitettavista toiminnoista, tukikelpoisista kustannuksista ja hakemuksen laatimisesta.

Haku on tavallisesti avoinna noin neljän viikon ajan. Tukea haetaan rahastojen EUSA-järjestelmän kautta. Hakemus jätetään sähköisesti EUSA-järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijana voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitusta voivat hakea esimerkiksi viranomaiset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitusta voivat hakea kaikki oikeuskelpoiset julkiset tai yksityiset yhteisöt. Käytännössä rahaston kansallisen ohjelman toimenpiteet ovat suurelta osin sisällöltään sellaisia, että tuen saajina voivat olla vain toimivaltaiset viranomaiset, kuten Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö tai sen edustustot, poliisi, Tulli, Maahanmuuttovirasto ja pelastustoimi. Operatiivista tukea voivat kansallisen ohjelman mukaisesti hakea ulkoasiainministeriö, Rajavartiolaitos ja poliisi.

Rahoitettavien hankkeiden tai toiminnan yleiset valintaperusteet määritellään laissa sisäasioiden rahastoista. Tarkemmin valintaperusteet kuvataan rahaston toimeenpano-ohjelmassa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSisäministeriö
Palvelusta vastaaSisäministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sisäministeriö
Päivitetty: 18.2.2020