suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Rovaniemen kaavoituskäytännön mukaan kaavoituspäällikkö päättää ranta-asemakaavojen vireille tulosta. Tekninen lautakunta päättää ranta- ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kaupungin kaavoitukseen ja toimitettava kaupungille osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maanomistajan toimesta laadittava ranta-asemakaava).

Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kaupungin säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kaupungin kartta-aineistoa .

Voit osallistua ranta-asemakaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (vireille tulo voidaan järjestää myös yhdessä valmisteluvaiheen kuulemisen kanssa)
  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä.

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja sähköisesti Kaavatorilla.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Ranta-asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 7.12.2023