suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaavoitusprosessiin on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset sekä vuorovaikutuksen järjestäminen ja kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus.

Ranta-asemakaavan laatija huolehtii kaavan vireilletulosta ilmoittamisen sekä kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen. Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään asettamalla ranta-asemakaavaehdotus yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa sekä kaavoituksen verkkosivulla.

Kunnanvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavat. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus ensisijaisesti sähköpostilla (kirjaus@laukaa.fi) ta tai kirjeitse (Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa).

Lisätietoja ranta-asemakaavoituksesta ja siihen vaikuttamisesta saat kunnan verkkosivuilta, puhelimitse kaavoitusjohtajalta ja kaavasuunnittelijalta sekä sähköpostilla (kaavoitus@laukaa.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla ranta-asemakaavan hankkeen osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä usein myös muutkin kuntalaiset eli ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennusasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021