suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kirkkonummi
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaavoitus poikkeaa muusta kaavoituksesta sillä se on maanomistajavetoinen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan.

Kaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle. Kaavoituksessa on sen lisä ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ranta-asemakaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä. Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava­hankkeista. Kaavat ovat nähtävillä kaavoituksen toimitiloissa ja niihin voi myös tutustua kirjastoissa ja kunnantalon palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana järjestetään useimmiten asukastilaisuuksia tai kaavoittajan vastaanottopäiviä. Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista suoraan vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle.

Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille. Voit kertoa mielipiteesi  suunnitelmasta saatuasi kirjeen. Mielipiteen kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana. Niin ikään kaava­ehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus, kun se on nähtävillä. Kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Ranta-asemakaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Menettelytavat, määräajat ja hankkeista vastaavien suunnittelijoiden yhteystiedot on luettavissa em. ilmoituksista.

Linkki Kirkkonummen kaavoituksen kotisivuille.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Kirkkonummen kunta

Palvelusta vastaa

Kirkkonummen kunta
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 8.5.2023