suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Ilomantsin kunta
Alue: Ilomantsi
Palvelun kieli: suomi

Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja maanomistaja hankkii itse kaavan laatijan.


Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ranta-asemakaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa. Kaavoitustyön käynnistymisestä (vireille tulo), nähtävillä olosta ja kaavan hyväksymisestä kunta tiedottaa kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan internet -sivuilla. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa. Ehdotusvaiheessa voi jättää kaavaa koskevan muistutuksen.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Kunnalla on oikeus periä kaavan käsittelystä kustannukset maanomistajalta (MRL § 59).

Maanomistajan toimesta laadittavasta ranta-asemakaavasta, joka tulee kunnan käsiteltäväksi, peritään hallinnollinen käsittelymaksu kuntaympäristölautakunnan hyväksymän kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksaperusteen mukaisesti. Kuulutus- ja kuulemiskustannukset sekä pohjakartan hyväksymiskulut peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.


Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.


Palvelun toteuttaa: 
Ilomantsin kunta