suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Rakennusvalvontapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen (ja rakennusjärjestyksen) noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

1. lupahakemuslomake toimitetaan yhtenä kappaleena, täytettynä ja allekirjoitettuna. Hakemus on kaikkien rakennuspaikanomistajien / haltijoiden allekirjoitettava tai heiltä on oltava valtakirjat

2. selvitys omistusoikeudesta * (esim. kopio kauppakirjasta, lainhuutotodistuksesta tai vuokra-sopimuksesta ), lainhuutotodistus saa olla maksimissaan 3 kk vanha

3. ote pohjakartasta *

4. ote yleis- tai asemakaavasta*

5. RH1-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

6. rakennuspiirustukset;

);;.> asemapiirros (mk 1:200 tai 1:500) 3 kpl

);;.> pohjat, (+hormipiirros) 2 kpl

);;.> leikkaus / leikkaukset materiaali- ja korkomerkinnöin 2 kpl

);;.> julkisivut 2 kpl

7. naapurinkuuleminen

Kuulemisessa naapurille (kiinteistön omistaja /-t) on esiteltävä rakennussuunnitelmat ja hyväksyntänsä merkkinä naapuri laittaa allekirjoituksensa yhteen asemapiirroksen nimiösivuun.

Asiakirjat tarvitaan luvanhaussa. Hankkeesta riippuen myös muita liitteitä saatetaan vaatia ennen käsittelyä, esim. maaperätutkimus, perustamistapalausunto, energiatodistus, taloyhtiön suostumus, pääsuunnittelijan muistilista, jätevesien käsittelysuunnitelma jne.

Lisäksi joko hakemuksen liitteenä tai viimeistään ennen työhön ryhtymistä: Vastaava työnjohtaja (-t) hakemus, pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja tarvitaan kaikkiin rakennusluvallisiin kohteisiin. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksyttävällä tulee olla rakennusalan tutkinto ja aikaisempaa kokemusta vastaavan kohteen kaltaisesta rakentamisesta. * Liitteiden 2. - 4. puuttuessa rakennusvalvonta tulostaa ne ja tulostettavista liitteistä veloitetaan voimassa olevan taksan mukaisesti.

Rakennusluvan sijasta voidaan Ulvilassa enintään 15 m2:n ja Kullaalla 30 m2:n eristämätön talousrakennus tai rakennelma (esim. aitta, varasto, huvimaja, grillikatos, terassin kattaminen) rakentaa toimenpideilmoitusmenettelyllä. Rakennus tulee pääsääntöisesti sijoittaa kaava-alueella 4 m naapurin rajasta ja 8 m naapurin rakennuksesta. Haja-asutusalueella etäisyys rajasta 5 m. Naapurin kirjallisella suostumuksella on mahdollista rakentaa lähemmäs rajaa, ei kuitenkaan 8 m:ä lähemmäs naapurin olemassa olevaa rakennusta (tarvittaessa paloa estävä rakenne).

Rakennus/rakennelma tulee sijaita muiden rakennusten kanssa samassa pihapiirissä.Toimenpideilmoituksenkoonti:

1. lupahakemuslomake toimitetaan yhtenä kappaleena. 2. asemapiirros tai ote pohjakartasta, jossa rakennus mitoitettuna paikoilleen (päämitat sekä etäisyys lähimmästä rajasta sekä lähimmästä rakennuksesta) ,

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 20.11.2019