suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Rakennusvalvonta, suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Poikkeamisluvat ratkaisee Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Ennen asian ratkaisua, pyydetään ao. kunnan kaavoitustoimen lausunto, mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen ja tarpeen vaatiessa pyydetään muitakin lausuntoja.

Poikkeamislupaa ei tarvita, jos kyseessä on ennestään olemassa olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen tai asunnon vähäinen laajentaminen. Esimerkkinä kesämökki, johon liittyen haetaan saunan lupaa, → poikkeamislupaa ei tarvita, koska kyseessä on talousrakennus.

Suunnittelutarvealueella (pääasiassa yleiskaava-alueet), jossa ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla. Yksittäinen kohde tai hanke, jolla on vaikutuksia ympäristöön, aiheuttaa tarvetta maankäytön suunnitteluun, voi edellyttää myös rakennusluvan erityisten edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.

Ennen asian ratkaisua pyydetään ao. kunnan kaavoitustoimen lausunto, mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen. Tarpeen vaatiessa pyydetään muitakin lausuntoja.

Pientalojen suunnittelutarveratkaisut päättää rakennustarkastaja ja isommat hankkeet Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.

Toimi näin

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon.

Poikkeamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

1.Poikkeamis- / suunnittelutarveratkaisuhakemus yhtenä kappaleena.

Ote asemakaavasta tai pohjakartasta mittakaavassa 1:2 000 kahtena kappaleena, milloin sellainen on saatavissa. Ellei edellä kerrottua karttaa ole, tulee hakemukseen liittää otteet peruskartasta mittakaavassa 1:10 000 tai 1:20 000. Otteet saa esim. Kansalaisen karttapaikasta.

2.Asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200 kahtena kappaleena. Rakennuksen sijainti, jätevesien käsittely yms., on syytä jo tässä vaiheessa miettiä tarkemmin ja esittää piirroksessa. Asemapiirroksessa esitetään rakennusluvan asemapiirroksen mukaiset asiat.

3.Selvitys rakennuspaikan hallinnasta yhtenä kappaleena (kauppakirja tai lainhuudatustodistus).

4.Naapurien kuulemiset hankkeesta. Pääsääntöisesti hakija hankkii suostumukset. Ympäristötoimisto kuulee naapurit yksitellen tai kuulutusmenettelyllä hakijan laskuun taksan mukaisin hinnoin, mikäli kuuleminen on suorittamatta.

Hakija voi suorittaa naapurien kuulemisen hakemuslomakkeen takasivulla tarkoitusta varten olevalla kohdalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ei itsessään oikeuta rakentamiseen, vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Käsittelyaika poikkeamisille ja suunnittelutarveratkaisuille on ympäristölautakunnassa noin 1-2 kuukautta, riippuen siitä saadaanko kunnan kaavoitustoimen lausunto seuraavaan mahdolliseen kokoukseen mennessä. Viranhaltijapäätöksissä käsittelyaika on yleensä alle kuukausi.

Voimassaoloaika

Poikkeamislupa ja suunnittelutarvepäätös on voimassa enintään 2 vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ei itsessään oikeuta rakentamiseen, vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Eura, Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 18.5.2020