suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Rakennustyön ennakkoilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä ennakkoilmoitus työmaasta. Ilmoitus tehdään sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella rakennustyömaa sijaitsee. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti verkkolomakkeella.

Ilmoitus tulee tehdä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

Ennakkoilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

• päätoteuttajan tai pääurakoitsijan yhteystiedot

• työmaan nimi ja työmaan työsuojelun vastuuhenkilön yhteystiedot

• rakennuttajan tai tilaajan nimi yhteystietoineen

• rakennuttajan vastuullisen turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot

• rakennushankkeen kuvaus ja hankkeen toteuttamismuoto

• tarvittavat turvallisuus- ja käyttösuunnitelmat sekä haitta-ainekartoitukset

• työmaan suunniteltu kesto

• rakennustyömaan työnantajien ja itsenäisten työsuorittajien määrät ja yhteystiedot.

Ilmoituksessa tulee olla tiedot ilmoituksen antohetkellä tiedossa olevista sivu- ja aliurakoitsijoista arvioitune työvoimatietoineen. Ilmoitusvelvollisuutta edellyttävään työmaan vahvuuteen lasketaan kaikkien urakoitsijoiden työntekijät ja myös työnjohto- ja toimihenkilöasemassa olevat henkilöt.

Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle.

Ilmoitus on pidettävä tarpeellisilta osin ajan tasalla. Ilmoituksen sisältämien tietojen päivittäminen on tarpeellista erityisesti työmaalla toimivien eri työnantajien ja näiden vastuuhenkilöiden nimien ja yhteystietojen sekä vastaavasti itsenäisten työnsuorittajien osalta. Ajan tasalla olevat tiedot edesauttavat työmaan eri osapuolien yhteistoimintaa.

Toimi näin

Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen pdf-lomaketta, jonka toimitat ennen rakennustöiden aloittamista sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella rakennustyömaa sijaitsee. Voit tehdä ilmoituksen myös verkkolomakkeella. Löydät lomakkeet ja lisätietoja ennakkoilmoituksen tekemisestä Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Vaikka ilmoitus tehdään ensisijaisesti aluehallintoviraston valvontatarpeita varten, toimii se myös tiedonlähteenä kaikille työmaalla toimiville. Ennakkoilmoituksessa määritellään mm. rakennushankkeen osapuolten turvallisuusvastuut. Laita tämän vuoksi ilmoitus myös selvästi näkyville työmaalla. Pidä ilmoitus tarpeellisilta osin ajan tasalla. Ilmoituksen sisältämien tietojen päivittäminen on tarpeellista erityisesti työmaalla toimivien eri työnantajien ja näiden vastuuhenkilöiden nimien ja yhteystietojen sekä vastaavasti itsenäisten työnsuorittajien osalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus on rakennustyömaan päätoteuttajalla (pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja). Jos rakennuttaja ei ole valinnut yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttajaa, on rakennuttajan tehtävä rakennustyömaan ennakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Työnantajakohtaisia alkamisilmoituksia ei tarvitse tehdä, jos päätoteuttajan ilmoitus sisältää tiedot kaikista työmaalla toimivista ilmoitusvelvollisista työnantajista. Siksi jokaisen työnantajan ja itsenäisen yrittäjän, joka on ilmoitusvelvollinen, tulee varmistua tietojensa sisältymisestä tähän ilmoitukseen.

Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttaja (pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja) tekee alkavasta työmaasta yhden yhteisen ennakkoilmoituksen.

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan tai ajallisesti peräkkäin usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäinen työnsuorittaja. Rakennustyömaalla on yleensä yksi päätoteuttaja (pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja), jonka velvollisuudet ovat laajemmat kuin muiden työmaalla toimivien.

Nämä velvoitteet ovat mm. seuraavat:

  • välittää muille työnantajille ja näiden työntekijöille sekä itsenäisille työnsuorittajille tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä, turvallisuusohjeista sekä palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimista ja niihin nimetyistä henkilöistä
  • sovittaa yhteen työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toiminnot
  • järjestää työpaikan liikenne ja liikkuminen
  • huolehtii työpaikan yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä
  • huolehtii muusta työpaikan yleissuunnittelusta
  • huolehtii työolosuhteiden yleisestä turvallisuudesta.

Velvoitteet on esitetty tarkemmin rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ennakkoilmoitus tulee toimittaa ennen rakennustöiden aloittamista.

Käsittelyaika

Ennakkoilmoituksen saatuaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi, aiheuttaako se tarkastus- tai muita valvontatoimenpiteitä työmaalle.

Voimassaoloaika

Ennakkoilmoitus on tehtävä erikseen jokaisesta määräaikaisesta rakennustyömaasta, jolla on erillinen aloitus- ja päättymispäivä. Ilmoitus on pidettävä tarpeellisilta osin ajan tasalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 4 §

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 48 §

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 11.4.2022