suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Rakennussuojeluesityksen tekeminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai rakennetun ympäristön suojelemisesta voi tehdä esityksen ELY-keskukselle. ELY-keskus voi suojella rakennuksen rakennusperintölain nojalla, jos rakennus on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Asemakaavoitetulla alueella rakennussuojelu toteutetaan ensisijaisesti kunnan kaavamääräyksin. Eräissä tilanteissa myös asemakaava-alueella voidaan antaa erilline ...

Toimi näin

Ennen suojeluesityksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon, josta saat apua rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä ja sopivan suojelukeinon arvioinnissa.

Laadi ELY-keskukselle vapaamuotoinen kirjallinen esitys suojelusta. Esityksessä on oltava:

  • tiedot rakennuksesta ja sen sijaintipaikasta
  • tiedot rakennuksen omistajasta
  • perustelut suojeluesitykselle

Kerro suojeluesityksessä mahdollisuuksien mukaan rakennuksen iästä, käyttöhistoriasta ja siihen liittyvistä tapahtumista, ulkoasun/sisätilojen säilyneisyydestä sekä rakennuksen asemasta osana historiallista kokonaisuutta ja kulttuurimaisemaa.

Mukaan on hyvä liittää myös suojeluesitystä tukevia karttoja, kuvia ja asiakirjajäljennöksiä.

Jos esityksen tekijänä on rekisteröity yhteisö, liitä esitykseen selvitys yhteisön voimassa olevista säännöistä ja nimenkirjoitukseen oikeutetuista henkilöistä, esimerkiksi ajantasainen ote yhdistys- tai kaupparekisteristä.

Lähetä suojeluesitys siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella kohde on.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

Jotta rakennus voidaan suojella, sen on lisäksi oltava valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä.

Rakennusperintölain mukaisen suojeluesityksen saa tehdä rakennuksen omistaja, valtion viranomainen, kunta, alueellinen vastuumuseo, maakuntaliitto tai rekisteröity yhteisö. Esityksen tekijän tulee toimia esityksen kohteena olevan rakennuksen sijaintialueella ja sen toimialaan täytyy kuulua kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen. Saamelaiskäräjät voi tehdä suojeluesityksen saamelaisesta rakennusperinnöstä ja kolttien kyläkokous kolttasaamelaisesta rakennusperinnöstä. ELY-keskus voi panna suojeluasian vireille myös omasta aloitteestaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 29.8.2022