suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Rakennuslupapalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • Ilomantsi
 • Julkinen palvelu

Hakijana on rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen). Rakennuslupaa tulee hakea rakennusvalvonnasta asiaankuuluvilla lomakkeilla. Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:

 • Rakennuslupahakemus
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus tai jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta).
 • Kiinteistörekisterin karttaote, 2 kpl (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai kunnan rakennusvalvonnasta).
 • Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset, 2 kpl (saa tekniseltä osastolta).
 • Pääpiirustukset: asemapiirustus (1:500/1:1000), pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset (1:50/1:100), hormipiirros 1:20, 2 sarjaa.
 • Rakennushankeilmoitus (RH1), huoneistotiedot (RH2).
 • Ilmoitus rajanaapureille (hakija itse hoitaa tai pyytää rakennusvalvontaa tekemään sen).
 • Naapurien suostumus (jos rakentaminen sitä vaatii, esim. rajaetäisyydet).
 • Hakemus rakennustyön vastaava työnjohtaja/vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja.
 • Suunnitelma jätevesien käsittelystä, 3 kpl.
 • Hakemus vesihuoltolaitokseen liittymiseksi (alueella, jossa on vesijohto-/viemäriverkosto.)
 • Tienpitäjän lupa liittymän rakentamiseen tai selvitys tieoikeudesta
 • Energiaselvitys (koskee asuin-/työtilarakennusta).
 • Käyttö- ja huolto-ohje (rakennuksissa, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn).
 • Tarvittaessa muut asiakirjat: lainvoimainen poikkeamislupa-/suunnittelutarveratkaisupäätös, rakenne-/lvi-suunnitelmat, taloyhtiön lupa toimenpiteelle, ote kaupparekisteristä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta luvan voimaantulosta. Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää hakijan luvan voimassa ollessa tekemän hakemuksen perusteella työn aloittamiseen kahdella vuodella ja työn loppuun saattamiseen enintään kolmella vuodella.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, ellei hakemuksesta ole erityisestä syystä myönnetty töiden aloittamislupaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Lupapäätöksen oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä, jonka jälkeen lupa on lainvoimainen, ellei siihen ole vaadittu oikaisua.

Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus ovat voimassa kolme vuotta päätöksen voimaantulosta. Toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen voimassa oloaikaa ei voida jatkaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti kolmen viikon välein. Kesäaikana ajalla 15.6.-15.8. lupapäätöksiä ei tehdä.

Hakemusasiakirjat täydellisinä liitteineen tulee jättää teknisen osaston rakennusvalvontaan viimeistään kolme viikkoa ennen käsittelypäivää. Käsittelyaikataulua voi tiedustella tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Palvelu on maksullinen.

kts. verkkosivu rakennusvalvontataksa


Käsittelyaika

n. 1 kk

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta luvan voimaantulosta. Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa. Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus ovat voimassa kolme vuotta päätöksen voimaantulosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 4.2.2022