suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan viranomaisen hyväksyntä. Yleisin käytössä oleva lupa on rakennuslupa. Se on tarpeen olet sitten rakentamassa uutta tai korjaamassa tai laajentamassa vanhaa rakennusta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa on määritelty kaikki ne tilanteet, missä lupa tarvitaan.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) rakentaminen edellyttää usein ensin suunnittelutarveratkaisua. Jos taas rakentamisessa halutaan poiketa voimassa olevista kaava- ja muista määräyksistä, tarvitaan poikkeamispäätös. Jos niitä tarvitaan, ne on haettava ennen kuin voi hakea rakennuslupaa.

Hattulassa rakennusluvan myöntää yleensä rakennustarkastaja, vain suurempiin asuinrakennuksiin (rivi- ja kerrostalot) luvan myöntää rakennuslautakunta. Kunnan rakennusvalvonnasta, joka on kunnanvirastolla Pappilanniemessä, saat neuvoja ja ohjeita sekä luvan hakemiseen että rakentamisen eri vaiheisiin. Paljon hyödyllistä tietoa on myös kunnan verkkosivuilla.

Koska rakentamista säädellään monin eri viranomaisohjein ja -määräyksin, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan jo hyvissä ajoin rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Silloin saa ajoissa tiedot esimerkiksi kaikista tarvittavista liitteistä ja selvityksistä, jotka rakennusluvan hakemiseen tarvitaan.

Rakennuslupa on voimassa rajoitetun ajan: rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi viiden vuoden kuluessa lainvoimaisesta lupapäätöksestä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen voit noutaa joko kunnanvirastolta Pappilanniemestä tai Juteinitalon palvelupisteestä tai tulostaa.

Rakennusvalvonnan toimipiste on kunnanvirastolla, ja sieltä saat myös neuvoja ja ohjeita, Juteinitalon palvelupisteessä on vain lomakkeita saatavilla. Rakennusvalvonnan laatimassa Rakentajan oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet lupahakemuksen täyttämiseen sekä luettelo tarvittavista liitteistä. Siinä on myös paljon muuta rakentamiseen liittyvää hyödyllistä tietoa.

Täytä rakennuslupahakemus, hanki tarvittavat liitteet ja palauta se kunnanvirastolle Pappilanniemeen joko postitse tai suoraan paikan päälle. Rakennusvalvonnan henkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa rakennuslupaa koskevissa kysymyksissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kunnanhallitus määrittää rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut.

Voimassa olevat maksut ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla.


Käsittelyaika

Jos hakemus ja kaikki liitteet ovat kunnossa, lupakäsittely kestää yleensä 1 - 3 kk.

Voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa lainvoimaisesta lupapäätöksestä. Jollei rakennustyötä ole saatu loppuun viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHattulan kunta
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.12.2021