suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto, on haettava rakennuksen purkamiseksi purkamislupa. Historiallisesti merkittävän tai rakennustaiteellisesti arvokkaan talous-rakennuksen tai tällaisen kokonaisuuden osan purkamiseen on haettava purkamislupa asemakaava-alueen ulkopuolellakin. Jos purkamishanke sisältyy hankkeeseen, johon on haettu rakennuslupa, ei erillistä purkamislupaa tarvita.

  1. PURKAMISLUPAHAKEMUS 1 kpl

Purkamislupahakemuksessa on oltava allekirjoitus kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka on mainittu omistajaksi lain-huudossa, kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa.

2. SELVITYS PURETTAVAN RAKENNUKSEN OMISTUKSESTA 1 KPL

Omistusoikeus voidaan osoittaa lainhuutotodistuksella tai sen jäljennöksellä (enintään 3 kk vanha). Lainhuutotodistuksia saa (maksullinen) Osviitasta, info.osviitta@rovaniemi.fi.

3. TONTTIKARTTA, KAAVAOTE TAI REKISTERIKARTTA 3 kpl

Asemakaava tai yleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan osalta kaavaotteen saa Osviitasta.

Kaava-alueitten ulkopuolisille rakennuspaikoille tarvittavan kiinteistörekisterikarttaotteen (maksulliset) Osviitasta tai Lapin maanmittauslaitokselta. Rekisterikartan tulee olla mittakaavassa 1:10 000.

3. ASEMAPIIRROS 3 kpl Mittakaavassa 1:500 pinta-ala =½ ha, (yli ½ ha Mk 1:1000).

Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi:

a) Purettavan rakennuksien

sijainti,

äärimitat ja

etäisyydet rajoista, rakennuksista tai tunnetuista pisteistä sekä

mahdollisesti tontilla jo olevat rakennukset sekä rakennelmat.

5. VALOKUVIA PURETTAVASTA RAKENNUKSESTA

6. RK 9-LOMAKE RAKENNUKSEN POISTUMASTA 1 kpl

Täytetään jokaisesta purettavasta rakennuksesta erikseen.

7. SELVITYS PURKUJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ JA PURKUTYÖN JÄTEHUOLLOSTA 1 KPL

8. NAAPURIEN KUULEMINEN

Purkamislupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille. Jos kaupunki suorittaa kuulemisen, hakijalta peritään lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

9. TYÖNJOHTAJA

On hankittava vastaava työnjohtaja.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamissuunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuksen tai sen osan purkamislupahakemusta käsitellessään vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että ennen purkamistyön aloittamista laaditaan purkamissuunnitelma.

Purkamissuunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö.

Jos maaperään on saattanut joutua ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, suunnitelmassa on myös selvitettävä maaperän pilaantuminen. Pilaantuneesta / saastuneesta maa-aineksesta on tehtävä ilmoitus K-S elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan lupa ja viranomaismaksut löytyvät linkitetystä liitteestä

ROVANIEMI:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=63b44921-ca55-4f42-86df-ea34ee255625

YLITORNIO:

noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa


Määräaika

Lupaa on haettava viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Lupa käsitellään neljän - kuuden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 8.3.2022