suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Poikkeamislupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen syy. Poikkeamishakemuksessa tulee selkeästi ilmoittaa poikkeamiset sekä mitkä ovat erityiset syyt poikkeamisille ja perustella ne. Poikkeamisen kaavamääräyksistä tulee sopeutua kaavan periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tuore kaava katsotaan varsin sitovaksi. Päätöksenteossa harkinta on tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon myös naapureiden, lähiasukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet.

Poikkeamispäätöksen myöntäminen edellyttää, että poikkeaminen:

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
 • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamislupa tarvitaan esimerkiksi:

 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta
 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista
 • Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta
 • Haluttaessa poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta

rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta

 • Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamisluvan käsittelyaika on 4-6 viikkoa.

Luvan käsittely alkaa, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

Toimi näin

Poikkeamislupaa haetaan kaupungin rakennusvalvonnasta tai kaavoituksesta, jotka antavat asiassa myös neuvontaa. Poikkeamislupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Poikkeamislupaa haetaan kaupungin sähköisen lupapalvelun kautta tai erillisellä lomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

Poikkeamislupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • Hakemus
 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuuto, vuokrasopimus)
 • Virallinen karttaote/tonttikartta (Asemakaava tai yleiskaava-alueella kaavaotteet Osviitasta)
 • Asemapiirros
 • Selvitys naapurien kuulemisesta.

Poikkeamispäätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamislupa myönnetään, mikäli luvan myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset perusteet.

Palvelu on maksullinen.

Kaupungin hyväksymän hinnoittelun mukaisesti viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.


Määräaika

Poikkeamispäätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Poikkeamisluvan käsittelyaika on 4-6 viikkoa. Luvan käsittely alkaa, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 2.2.2022