suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Henkilö voi hakea erityisestä syystä lupaa poiketa rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säädöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan.

Pielaveden kunta vastaa kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämästä poikkeamispäätöksestä.

Toimi näin

Saat poikkeamiskäsittelyyn tarvittavat ohjeet ja lomakkeet rakennusvalvontatoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeamislupaa tulee hakea ja poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta varaa tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kunta tiedottaa poikkeamisesta koskevasta hakemuksesta edellä mainituille tahoille. Kunta voi periä tiedottamisesta aiheutuneet kustannukset hakijalta. Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta pyytää tarvittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen tai maakunnan liiton lausunnon, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos

  • se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle
  • kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
  • muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamiskäsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.


Määräaika

Poikkeamispäätös on tehtävä ennen kuin rakennuslupa voidaan käsitellä.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi (2) vuotta. Rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.9.2021