suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakemiseen voit tietyissä tilanteissa tarvita poikkeamispäätöksen kunnalta.

Tarvitset poikkeamispäätöksen:

• lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen

• asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen

• rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla.

Poikk ...

Toimi näin

Hae poikkeamispäätöstä Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Poikkeamishakemus -lomakkeella ja toimita hakemuksesi Oulun kaupungin kirjaamoon.

Liitä hakemukseesi selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan tai tonttiin (lainhuutotodistus, maanvuokrasopimus, oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, tms.) sekä asemapiirros naapurien allekirjoituksilla.

Tilaa naapuriluettelo sijaintikartalla Ympäristötalon asiakaspalvelupisteestä. Naapurien kuuleminen tehdään naapuriluettelon mukaisesti. Kuulemisen tekee hakija tai kaupunki. Jos kaupunki tekee naapurien kuulemisen, hakijalta peritään kuulemisesta kaupungille aiheutuneet kustannukset.

Jos rakennuspaikan ajoliittymä tulee yleiseltä tieltä, hae liittymälupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavien piirrosten tai muiden liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti.

Keskustele ennen hakemuksesi jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeamispäätöstä voi hakea rakennuspaikan omistaja tai haltija. Poikkeamispäätöksestä peritään taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun kaupunki
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 20.3.2023