suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maskun kunta

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Masku
  • Julkinen palvelu

Poikkeamislupa

Poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171–176 §:issä.

1. Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175 §). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Tyypillisiä asemakaavamääräyspoikkeuksia ovat rakennusalan rajan ylitys, rakennusoikeuden ylitys, poikkeaminen kaavassa määrätystä kerrosluvusta ja kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Teknisiä ominaisuuksia koskevia poikkeuksia ovat esim. paloteknisiä seikkoja koskevat määräykset. Yhteistä mainituille poikkeuksille on se, että poikkeaminen on vähäinen.

Poikkeaminen edellyttää naapureiden kirjallista kuulemista. Tarvittaessa rakennusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla katselmuksen.

2. Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen määräyksistä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksistä siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta säädetty, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita.

3. Varsinainen poikkeamislupa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus MRLssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamisen voi myöntää joko kunnanhallitus tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Varsinkin ranta-alueelle rakentamisessa tarvitaan yleensä poikkeuslupa.

Asiointikanava ohjaa kunnan kotisivuille.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lisäinfo palvelukanavan kautta.

Käsittelyaika

Lisäinfo palvelukanavan kautta.

Voimassaoloaika

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Lisäinfoa palvelukanavan kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaskun kunta
Palvelusta vastaaMaskun kunta
Alue Masku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Maskun kunta
Päivitetty: 20.2.2020