suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Kaupunki tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Rakennusluvan edellyttämä poikkeamisluvan saaminen ei ole itsestään selvää. Yleispiirteiset kaavat voivat rajoittaa rakentamista tai jopa estää sen, jos alue on kaavassa osoitettu muuhun käyttöön kuin asumistarkoitukseen. Joskus rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta tai alueelta ei saa liittymälupaa yleiselle tielle. Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta kun rakennuspaikka on varmistunut.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Rakentamisen sijaintia, määrää ja käyttötarkoitusta ei ole määrätty sekä jätevesijärjestelmä joudutaan hoitamaan omalla kiinteistöllä.

Haja-asutusalueella, jossa rakentamispaine on vähäistä, saattaa rakennusluvan saada ilman suunnittelutarvepäätöstä. Suunnittelutarvepäätöstä ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta.

Toimi näin

Poikkeamista haetaan erillisellä hakemuksella. Mikäli asia kuuluu kaupungin toimivaltaan, asian päättää Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Jos asia kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, asian päättää Uudenmaan ympäristökeskus (Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta antaa ympäristökeskukselle lausunnon asiasta).

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvitaan hakemuksen lisäksi karttapaketti, 3 kpl asemapiirroksia ja selvitykset rajanaapurien kuulemisesta. Tarkemmat tiedot poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavista asiakirjoista löytyy kaupungin kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnon-suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä, ellei kyse ole asemakaava-alueesta, olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta, vähäisestä laajentamisesta tai olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, joka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun taksat on määritelty kaupungin rakennusvalvonnan kotisivuilla.


Määräaika

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisun hakemisessa on syytä varata riittävästi aikaa lupakäsittelyyn. Se voi kestää kaikkine selvityksineen jopa puolesta vuodesta vuoteen.

Käsittelyaika

Poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyaika on enintään 3 kuukautta lupahakemuksen jättämisestä edellyttäen, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja asianmukaiset. Lupahakemuksen päätösvalta ollessaan alueellisella ympäristökeskuksella, käsittelyaikaan on lisättävä ympäristökeskuksen käsittelyaikaa.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 9.12.2019