suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Rakennushanke tai muu toimenpide voi edellyttää poikkeamista rakennusjärjestyksestä, asema- tai yleiskaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Tällöin tarvitaan poikkeamislupa. Myös ranta-alueen suunnittelutarve edellyttää poikkeamista eli jos ranta-alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, jossa rakennusluvan m ...

Toimi näin

Jos suunnitteilla on rakennushanke, joka mahdollisesti vaatii poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun, voit olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta arvioi poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeen. Kaavoitus valmistelee poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut ja tarvittaessa valmistelija voi osallistua arviointiin ja ennakkoneuvontaan.

Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta, Kajaani Infosta ja kaupungin verkkosivuilta. Hakemuksen allekirjoittavat kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttama (valtakirja hakemuksen liitteenä). Hakemuslomake erityisperusteluineen on täytettävä kaikilta osin. Hakemus liitteineen on suositeltavaa jättää sähköisesti. Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvitset lisäksi omistusasiakirjan, selvityksen naapurien kuulemisesta, asemapiirroksen, liittymäluvan, talousvesi- ja jätevesisuunnitelman ja tarvittaessa muut rakennuspaikan erityispiirteisiin liittyvät selvitykset ja lausunnot. Kaupungilta saat maastotietokantakartan, yleissijaintikartan, poikkeamislupakartan ja asemakaava- tai osayleiskaavaotteen ja määräykset, jotka voidaan liittää hakemukseen, kun hakemus saapuu.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen on ohjeet kaavoituksen verkkosivulla poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu. Tarvittaessa ohjeita ja neuvontaa saa myös rakennusvalvonnasta ja kaavoituksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Myönteinen poikkeamispäätös edellyttää, että laissa määritellyt poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja poikkeamiseen on erityinen syy.

Lupapäätökseen voi liittyä ehtoja esim. millä ehdolla rakennushanke voidaan toteuttaa.


Käsittelyaika

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiit ja ennakkoneuvottelut käyty. Vaativissa lupa-asioissa, jotka vaativat erillisiä selvityksiä tai lausuntoja, käsittelyaika voi olla useita kuukausia. Mikäli poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksestä valitetaan, voi valitusten käsittely oikeusasteissa viedä useamman vuoden.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt. Poikkeamispäätöksen mukaista rakennuslupaa voidaan hakea poikkeamispäätöksessä ilmoitetussa määräajassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella

Maankäyttö- ja rakennuslaki, suunnittelutarve ranta-alueella

Palvelun toteuttaa

Kajaanin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kajaanin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 12.3.2024