suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeaminen eräiden luontotyyppien suojelusta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vesilaki kieltää pienvesien luonnontilan vaarantamisen. Toimenpiteestä vastaava voi hakea aluehallintovirastolta (AVI) poikkeusta kiellosta.

Vesilain nojalla suojeltuja pienvesiä ovat luonnontilaiset:

  • enintään 10 hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet
  • lähteet
  • norot muualla kuin Lapin maakunnassa
  • enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet ja järvet.

Fladalla ja kuuvijärvellä tarkoitetaan rannikolla maankohoamisen seurauksena merenlahdista erilleen kuroutuvia pienvesiä. Noro on pieni vesiuoma, jossa ei aina virtaa vettä. Myös lähteistä purkautuva vesimäärä vaihtelee eri aikoina. Näiden lisäksi pienet lammet ja järvet ovat monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä.

Pienveden luonnontilan vaarantaminen on kiellettyä, mikä koskee kaikkia niiden luonnontilaan vaikuttavia toimenpiteitä.

Toimi näin

Poikkeamishakemus tehdään aluehallintovirastolle lupahakemuksen yhteydessä tai erillisenä. Hakemus voidaan tehdä sähköisesti ympäristöasioiden lupapalvelussa.

Jos olet perustamassa uusiutuvan energian tuotantolaitosta ja hankkeeseesi liittyy aluehallintovirastolta haettava ympäristölupa, voit hakea myös poikkeusta vesiluontotyyppien suojeluun osana Luvat ja valvonta -palvelun ympäristölupa-asiointia.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeaminen pienveden luontotyypin suojelusta on mahdollista myöntää hakemuksesta, jos vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.

Poikkeamisen myöntöedellytysten arvioinnissa tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja kohteen ominaisuuksista ja vastaavien muiden pienvesien yleisyydestä. Usein tarkastelualueena on kunta tai maakunta. Hakija vastaa hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavien tietojen hankkimisesta ja toimittamisesta.

Poikkeamisen myöntämisestä löytyy runsaasti lupaviranomaisten päätöksiä ja oikeuskäytäntöä. Fladoja koskevasta poikkeusluvasta on korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 25.1.2001 (KHO:2001:8).

Palvelu on maksullinen.

Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelystä peritään maksu. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti. Jos työmäärä poikkeaa taulukossa mainitusta, voidaan maksua alentaa tai korottaa 35 prosenttia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 13.9.2021