suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Perusopetus on yleisopetusta tai erityisopetusta, jota säätelee perusopetuslaki ja -asetus sekä kulloinkin voimassa oleva opetussuunnitelma. Opetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä, sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen antaen valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Oppilaita ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisentehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Opetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden, se on maksutonta ja opetuksen saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä pidetään huolta.

Opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineenopettajat.

Toimi näin

Iitin kunnan alueella asuvalle perusopetuksen 1. vuosiluokalle tulevan oppilaan huoltajalle lähetetään kirje, jossa kerrotaan oppilaalle varattu oppilaspaikka lähikoulusta ja ilmoittautumisohjeet. Yhteystiedot haetaan Digi- ja väestötietovirastolta. Mikäli ette saa kirjettä maaliskuun alkuun mennessä, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon tai lähikouluunne.

Mikäli muutatte Iitin kuntaan, ottakaa yhteyttä lähikouluunne. Oppilaaksiottoalueet löytyvät täältä

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Mahdollinen hakemus tulee toimittaa kyseisen koulun rehtorille. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

Iitin kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Iitin kunta ottaa järjestämäänsä esi- ja perusopetukseen oppilaiksi ensisijaisesti Iitissä asuvat lapset. Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka koulutuslautakunnan vahvistamalla maantieteellisellä oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos oppilaspaikkaa haetaa nk. toissijaisesta koulusta, hakijoihin sovelletaan perusopetuslain § 28 mukaisesti yhdenvertaisia valintaperusteita. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos lähikoulun osoittamisen jälkeen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei siis ole oikeutta koulumatkaetuuteen (Perusopetuslaki 32 § 3 mom.).

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIitin kunta
Palvelusta vastaaIitin kunta
Alue Iitti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 26.10.2021