suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada tarvittaessa tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on tarkoitettu asteittain vahvistuvaksi ja se käsittää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen.

Tuen muotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut, eriyttäminen, läksyparkki, äidinkielen ja matematiikan opiskelu pienryhmässä, samanaikaisopetus.

Jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös. Teuvalla erityisen tuen päätöksen tekee koulun rehtori. Jos erityisen tuen päätös koskee kolmea tai useampaa oppiainetta, päätöksen tekee sivistysjohtaja. Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan koululla aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen järjestäminen ja antaminen. Erityisen tuen oppilaat voivat edellytyksiensä mukaan opiskella kokonaan yleisopetuksen ryhmissä tai kokonaan tai osittain pienluokissa.

Kun oppilas tarvitsee vahvaa tukea usealla eri osa-alueella, voidaan harkita siirtoa pienluokkaan.

Toimi näin

Lisätietoja perusopetuksen erityisopetukseen ja erityiseen tukeen liittyen saa koulun erityisopettajalta tai rehtorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTeuvan kunta
Palvelusta vastaaTeuvan kunta
Alue Teuva
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 1.9.2020